Perhetyö

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Perhetyön opintojaksolla saat valmiuksia kohdata eettisesti erilaisia perheitä ja työskennellä heidän kanssaan sekä tunnistaa lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi tutustut lapsi- ja perhepalveluihin. Perhetyötä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkkoluentojen ja oppimistehtävien ja käytännöllisten harjoitusten avulla.

Kohderyhmä: Monialaisesti kaikki perhetyöstä kiinnostuneet

Edeltävä osaaminen/opinnot:
– tietoteknisten välineiden hallinta
– tiedonhankintataidot

Keskeinen sisältö:
– lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät
– varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa
– perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit
– perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät
– mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
– arvioida lasten ja nuorten kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin
– selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa
– tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita ja vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen tuen tarpeita
– soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä

Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat: Oppimistehtävien suorittaminen annettujen arviointikriteerien pohjalta.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu opintojakson arviointikriteereihin.
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Auli Pohjolainen
Email: auli.pohjolainen@savonia.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018
Ajankohta: 21.01.2019 - 17.05.2019