Rakentamisen kiertotalous -projekti, 5.00 op,

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson aikana tehdään tapauskohtaisesti määriteltävä, lähtökohtaisesti yrityksen toimeksiantoon pohjautuva kiertotalouden kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän valinnassa huomioidaan aiheen työelämäläheisyys ja tarvelähtöisyys. Opiskelija aloittaa projektin toteutuksen laatimalla projektisuunnitelman annetun mallin mukaisesti. Projektisuunnitelman hyväksyy ohjaava opettaja.

Aiheiden valinnassa voidaan lähtökohtaisesti tukeutua Lapin AMKin Rakentamisen kiertotalous -opintojakson sisältöihin, kuten:
o Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
o Rakennetun ympäristön materiaalivirrat
o Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja suunnitteluvaiheen merkitys
o Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu
o Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja ennakointi

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman rakennusalan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti.

Opintojakso soveltuu sisältönsä puolesta ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ammattiopintojen yhteyteen. Opintojakson suorittaminen soveltuu myös ensimmäisen opintovuoden jälkeen toteutettavaksi. Opintojakso toteutetaan samanaikaisesti Lapin AMKin Rakentamisen kiertotalous -opintojakson kanssa. Voit suorittaa nämä opintojaksot erikseen tai halutessasi molemmat opintojaksot samanaikaisesti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä suoritettavana itsenäisenä opiskeluna.

o vko 21 (aloitus)
o vko 22 (ohjaus)
o vko 23 (ohjaus)
o vko 33 (päättäminen ja palaute)

Arviointi: 

”Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetun projektiraportin.
Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1–T2) Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

Hyvä (H3–H4) Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

Kiitettävä (K5) Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.”

Opettaja(t): Mikko Vatanen
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 13.05.2019
Ajankohta: 21.05.2019 - 13.08.2019