Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa tunnistaa IÄKKÄÄN IHMISEN ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia. Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija pohtii ohjatusti omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö:
– aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
– yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
– kuntoutusvaihtoehdot
– IÄKKÄÄN IHMISEN erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
– moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa

Työskentelytavat ja aikataulutus: itsenäinen työskentely
Arviointi: 
Tyydyttävä Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii ohjatusti omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa. Hyvä Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa. Kiitettävä Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysvaatimuksia
Opettaja(t): Anna-Kaarina Koivula
Email: anna-kaarina.koivula@seamk.fi, p. 040 830 2143
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019