Sähköisen kaupankäynnin järjestelmät

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppimisympäristöstä löytyy opintojakson keskeinen asiasisältö, materiaali sisältää linkkejä ja oppaita hyödyllisin lähteisiin itseopiskelun ja tehtävien tekemisen tueksi.

Opintojakso suoritetaan vaiheittain siten, että ensin perehdytään osaan oppimateriaalista, jonka jälkeen tehdään ja palautetaan osioon liittyvät tehtävät. Tehtävät ovat luonteeltaan kertaustehtäviä ja lisänä on yksi laajempi harjoitustyö.

Tavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija tuntee sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja hallitsee yrityksen web-sovellusten mallinnuksen ja suunnittelun. Hän ymmärtää järjestelmien toteutukseen liittyvät kysymykset, kuten perustellut liiketoiminnalliset määrittelyt, tietoturva ja -suojasuunnitelmat, eri arkkitehtuurit sekä kuvaukset tekniikoista ja niiden käytöstä. Hän hallitsee kauppapaikan toteuttamisen prosessin ja verkkokaupan markkinoinnin.

Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan tietoverkkojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja ymmärtää peruskäsitteitä, järjestelmiä sekä toimintaperiaatteita. Tavoitteena on myös yrityksen web-sovelluksen mallinnus, suunnittelu ja toteutukseen liittyvien kysymysten hallinta.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
"0-5.
Arviointi perustuu tehtävien tekemiseen ja keskusteluaktiivisuteen. Harjoitustyön osuus on 50 % opintojakson kokonaisarvioinnista. Arviointi suoritetaan, mikäli opiskelija on palauttanut kaikki osasuoritukset määritetyssä aikataulussa tutorille työskentelytapojen mukaisesti."
Aikaisemmat opinnot: Centria-ammattikorkeakoulun Sähköinen liiketoiminta 5 op tai vastaavat tiedot. Opintojaksot voi suorittaa myös rinnakkain.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019