Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sähkö- ja magneettikenttä, virtapiirit ja sähköiset komponentit, materiaalien sähköiset ja magneettiset ominaisuudet, sähkömagneettinen induktio, sähköisten antureiden toimintaperiaatteet.

Tavoitteet: Opiskelija osaa
- pelkistää sähköiset ja magneettiset ilmiöt sekä virtapiirit suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi
- esittää ongelmiin perustellun ratkaisun teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista
Opiskelija tuntee
- sähkö- ja magneettikentien syntymisen periaatteet ja niiden merkityksen koneiden ja laitteiden toiminnassa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Asynkroninen verkkokurssi, viikkotasolla aikataulutettu.

Arviointi: 

Numeroarvio: Arviointi tapahtuu viikkokokeina ja opintojakson loppukokeena. Läpäisyraja on 20/60 pistettä. Kokeen paino on 30 p ja loput 30 pistettä tulee viikkokokeista.

Opettaja(t): Juho Tiili
Email: juho.tiili@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 20.06.2019
TÄYNNÄ