Seksuaaliterveyden perusteet

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään laajasti seksuaaliterveyden peruskäsitteisiin. Opintojaksolla määritellään seksuaaliterveyttä elämänkaarinäkökulmasta ja pohditaan, miten lapsen seksuaalisuus kehittyy, mitä haasteita nuori ja aikuinen kohtaa omassa seksuaalisuudessaan sekä miten ikääntyminen ja erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen. Opintojaksolla lähestytään seksuaaliterveyttä myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Työskentely toteutetaan verkkovälitteisesti erilaisten oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Opintojakson kesto on n. 6 viikkoa.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
- osaa selittää seksuaaliterveyden peruskäsitteitä
- vertailee seksuaalisuutta voimavarana elämänkulun eri vaiheissa
- soveltaa menetelmiä edistää seksuaaliterveyttä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa
- osaa arvioida seksuaaliterveyden merkitystä käytännön hoitotyössä
- osaa arvioida, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat potilaan/asiakkaan seksuaalisuuteen
- osaa ohjata potilaita/asiakkaita seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten asiakkaan/potilaan kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan

Opintojakson sisältö ja työskentelyprosessi:

Osa 1. Seksuaalisuus voimavarana
Lapsen ja nuoren seksuaali-identiteetin kehittyminen
Aikuisen moninainen seksuaalisuus
Ikääntyvän miehen ja naisen seksuaaliterveys

Osa 2. Potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen
Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen
Seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Perustiedot ihmisen kokonaisvaltaisuudesta sekä yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 19.06.2019
TÄYNNÄ