Selkoviestintä asiakastyössä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Selkeästä viestinnästä on konkreettista hyötyä työelämässä, kolmannella sektorilla ja vapaaehtoistyössä. Laadukas asiakasviestintä on selkeää ja siitä hyötyvät kaikki. Selkeä ilmaisu auttaa erityisesti maahanmuuttajia, ikääntyneitä, vammaisia sekä heitä, joilla on lukemisen tai hahmottamisen häiriöitä.
Opinnoissa on tavoitteena, että osallistuja ymmärtää saavutettavuuden merkityksen työssään ja kykenee arvioimaan viestintäänsä kriittisesti. Hän osaa hyödyntää tietoa saavutettavuudesta ja käyttää kohderyhmälle sopivimpia viestinnän muotoja ja tasoja, ja hänellä on siihen työkalut.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia muotoilemaan digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Tästä koulutuksesta saa eväät myös saavutettavan digitaalisen sisällön muotoilemiseen.
Kurssilla opiskellaan aktiivisesti verkossa, joten tietokone, webkamera, mikrofoni sekä kuulokkeet ovat tarpeen.
Tällä opintojaksolla voi suorittaa Savonia-amk:n Selkoviestijä-osaamismerkin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
– viestiä asiakkaan tai kollegan kanssa selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti
– hyödyntää saavutettavuuden ja selkeän viestinnän perusteita teksteissä, sanoissa, rakenteissa, typografiassa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa
– tehdä omalle alalleen selkokielisiä kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja sekä videoita
– löytää käyttötarkoitukseen ja omalle alalle soveltuvat selkomateriaalit.

Sisältö

– selkoviestinnän ja -kielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet, typografia ja ulkoasu, suullisen selkokielen ominaispiirteet ja omaksuminen)
– tiedon saavutettavuus ja viestinnän mukauttaminen kohderyhmälle
– oman alan selkeät kirjalliset ja sähköiset materiaalit sekä videot
– selkomateriaaleihin ja -kirjoihin tutustuminen
– runsaat käytännön esimerkit

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin. Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Soilimaria Korhonen
Email: soilimaria.korhonen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 30.11.2019