Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

-
3 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen ohjausjärjestelmän sekä tuntee keskeisen lainsäädännön ja toiminnan periaatteet. Opiskelija pystyy sijoittamaan oman koulutusalansa osaksi julkista ja yksityistä palvelujärjestelmää sekä tunnistaa kolmannen sektorin yhteistyökumppanina. Opiskelija osaa määritellä ja suunnitella projektin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa selittää sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja palvelujärjestelmän.
•osaa tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon keskeistä lainsäädäntöä.
•ymmärtää oman ammattialansa roolin osana moniammatillista tiimiä.
•tietää, millaisia tavoitteita sote- ja maakuntauudistuksella on.
•osaa soveltaa edellä mainittuja sisältöjä opintojaksolla käsiteltävään asiakastapaukseen.

Sisältö
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), EU ja WHO, Valvira, Avi, Ohjaus- ja palvelujärjestelmä, palveluohjaus, palveluketju, lait ja asetukset, sosiaali- ja kuntoutuspalvelut, käypähoitosuositukset, näyttöön perustuva hoitotyö, laatusuositukset, Kanta, monialainen yhteistyö, maksut ja etuudet, dokumentointi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävä.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadita edeltäviä opintoja
Opettaja(t): Tuula Juvakka
Email: tuula.juvakka@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ