Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuvaus:
Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet:
Opiskelija soveltaa aiemmin opittua sosiaali- ja terveysalan osaamistaan. Opiskelija syventää suomen kielen taitoaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa ja tutustuessaan suomalaisiin alan työyhteisöihin. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää, sujuvaa ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä omaan alaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö:
Teema 1, viikot 31-32

Näyttöön perustuvan tiedonhankinnan laatusuositukset sosiaali- ja
terveysalalla. Yhteensä n. 26 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h.
•Suullinen esitys ammattilehtien artikkeleista
•Tiedonhankintatehtävä ja tiivistelmä hoitosuosituksista
•Kielioppiharjoitus transitiivi- ja intransitiiviverbeistä
•Oppimispäiväkirja

Teema 2, viikot 33-36

Tutkintokoulutusten yhteishaun valintakoemateriaalit (esim. anatomia ja fysiologia, sosiaalialan lainsäädäntö, sosiaalipedagogiikka ja hyvinvointi). Yhteensä n. 60 h, joista verkkotapaamisia n. 20 h. Kaikkien tehtävien aiheena on joko anatomia ja fysiologia tai sosiaalialan lainsäädäntö, hyvinvointi ja sosiaalipedagoginen työote:
•Monivalintatehtäviä
•Visuaalisia, kirjallisia ja suullisia esityksiä
•Luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä (tekstejä ja videoita)
•Mind mapeja käsitteistä ja opituista aiheista
•Sanastotehtäviä
•Tiivistelmiä
•Harjoitustentti
•Videotallenne keskusteluharjoituksesta
•Kertaustehtävä teeman aiheista
•Perehtyminen yhteishaun hakuprosessiin

Teema 3, viikot 37-38

Alan artikkeleihin perehtyminen (aiheet tarkentuvat myöhemmin). Yhteensä n. 32 h, joista verkkotapaamisia n. 10 h.
•Oppimispäiväkirja
•Tutustuminen alan tutkinto-opetukseen lähiopetuksessa tai verkossa sekä luentomuistiinpanot
•Alan artikkeleihin pohjautuvia kirjallisia ja suullisia esityksiä
•Alan erityssanaston kokoaminen

Teema 4, viikko 39

Oman osaamisen sanallistaminen. Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
•Tutustuminen alan tutkinto-opetukseen lähiopetuksessa tai verkossa sekä luentomuistiinpanot
•Perehtyminen yhteishaun valintakoeprosessiin
•Kirjallinen ja video-CV

Edeltävyysehdot: Vähintään suomen kielen taitotaso B1

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.
Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

Numeroarviointi 5-0

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera

Opettaja(t): Anne Backman
Email: anne.backman@saimia.fi


Huom: Avoimen AMK:n opiskelijoille on vielä tilaa.

Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 14.06.2019
Ajankohta: 01.08.2019 - 30.09.2019
TÄYNNÄ