Sosiaalilainsäädäntö

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sosiaalilainsäädännön verkkokurssilla otat haltuusi keskeisen sosiaalilainsäädännön, jota tarvitset työskennellessäsi sosionomina. Opintojaksolla perehdytään keskeiseen sosiaalialan lainsäädäntöön. Jokaisen teemaan liittyy verkkoluentoja. ja tehtäviä. Lopussa Moodlessa on soveltava tentti. Voit suorittaa opintojakson jo 4 opintopisteen tai 5 opintopisteen suuruisena.

Osaamistavoitteet

-hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
-ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
-osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
-tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät

Keskeinen sisältö

4 op:
– johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
-sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
– sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
-asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
– erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
-asiakasmaksut ja edunvalvonta
1 op:
-hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.
Arviointiasteikko: 0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Minna Kaija-Kortelainen
Email: minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 20.12.2019
TÄYNNÄ