Sosiaalilainsäädäntö

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sosiaalilainsäädännön kurssilla otat haltuusi keskeisen sosiaalialan lainsäädännön, jota tarvitset työskennellessäsi sosionomina. Opintojaksolla perehdytään keskeiseen sosiaali- ja varhaiskasvatusalan lainsäädäntöön. Jokaiseen opintojaksolla käytävään lainsäädäntöteemaan liittyy verkkoluento ja case-tehtävä. Verkkoluennot tallennetaan. Lopuksi Moodlessa on soveltava tentti. Voit suorittaa opintojakson joko 4 opintopisteen tai 5 opintopisteen suuruisena.

Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu sosionomiopiskelijoille.

Keskeinen sisältö 4 op:
– johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
-sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
– sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
-asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
– erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
-asiakasmaksut ja edunvalvonta
1 op:
-hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku

Tavoitteet:
– hallita sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskeva puitelainsäädäntö pääpiirteittäin
-ymmärtää sosiaalioikeudellinen ajattelu ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
-osata soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
-tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät

Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat :
- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen,
- itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen,
- verkkotehtävien ja -tentin suorittaminen

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu verkkotehtäviin ja tenttiin.
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Minna Kaija-Kortelainen
Email: minna.kaija-kortelainen@savonia.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 31.05.2019