Startup Business School

-
15 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arviominen
•toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden tekijät
•kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
•luovan työskentelyn prosessi ja työkalut
•ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta
•ratkaisun määrittely ja kuvaaminen
Idean kaupallistaminen
•asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
•asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
•arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
•kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
•henkilökohtainen idean myyntityö
Liiketoiminnan mallintaminen
•tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
•liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
•henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
•palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
•tuotteen / palvelun hinnoitteluperusteet
•liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

Tavoitteet: Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita.
Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä.
Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti.
Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä.
Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Nonstop-verkkototeutus
Arviointi: 
Arviontiasteikko 1-5. Osaaminen arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin näyttöinä projektityöskentelyssä hankitussa osaamiessa.
Opettaja(t): Vesa Tuomela
Email: vesa.tuomela@hamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 31.05.2019