Startup Business School

-
15 OP

Ala:  Digitaalisuus, Digitaalisuus, Etiikka ja oikeus, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Markkinat ja markkinointi, Markkinointi, talous, Viestintä, Viestintä, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita.
Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä.
Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti.
Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä.
Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta.

Sisältö:
Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arvioiminen
•toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden tekijät
•kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
•palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosessien ja työkalujen haltuunotto
•ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta
•ratkaisukonseptin määrittely ja kuvaaminen
Idean kaupallistaminen
•asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
•asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
•arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
•kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
•henkilökohtainen idean myyntityö
Liiketoimintamallin muotoileminen
•tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
•liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
•henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
•palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkototeutus. Start Up Business School opinnot koostuvat kolmesta teemasta, jotka ovat kukin viiden opintopisteen laajuiset ja siis yhteensä 15 opintopistettä. Voit siis valita opiskelun alkaessa opintojen laajuuden 5, 10 tai 15 opintopistettä.
Arviointi: 
Numeroarviointi 1-5. Osaaminen arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin näyttöinä projektityöskentelyssä hankitussa osaamisessa. Arviointikriteerit toteutussuunnitelmassa.
Opettaja(t): Vesa Tuomela
Email: vesa.tuomela(at)hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Huom: Tutustu toteutussuunnitelmaan Lue lisää -kohdassa ennen ilmoittautumista. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 15.12.2019
Ajankohta: 13.01.2020 - 08.05.2020