Non-stop
Kursnamn Vastuullisuusviestintä
Kursdatum 01.02.2024 - 15.12.2024
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Sisko Häikiö
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 29.12.2023 - 17.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Vastuullisuusviestintä

01.02.2024 - 15.12.2024

Beskrivning

Opinnot syventävät viestintäosaamista erityisesti vastuullisuusviestinnän näkökulmasta. Sisällöt: – vastuullisuusviestintä yritysviestinnän näkökulmasta – sisällöt, keinot ja kanavat – vastuullisuusviestinnän tarkastelu – vastuullisuusviestinnän suunnittelu – viestintästrategian tai -suunnitelman vakuuttava ja vaikuttava esittäminen

Opiskelija • osaa määritellä vastuullisuusviestinnän ja sen roolin osana organisaation viestintää • osaa tarkastella organisaation vastuullisuusviestintää ja sen nykytilaa • osaa tunnistaa kehittämiskohteita organisaation vastuulli-suusviestinnässä • osaa suunnitella vastuullisuusviestintää • osaa laatia viestintäsuunnitelman organisaation vastuullisuus-viestinnän kehittämiseksi • osaa esittää vastuullisuusviestintäsuunnitelman kohdeorgani-saatiolle vakuuttavasti, vaikuttavasti ja visuaalisesti havainnollisesti

Bedömningskriterier

Osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan seuraavien suoritusten perusteella: – nykytila-analyysi visuaalisena esityksenä 30 % – viestintästrategia tai -suunnitelma kirjallisena 40 % – viestintästrategian tai -suunnitelman suullinen esitys 30 % Koko opintojakso arvioidaan sitten, kun kaikki tehtävät on palautettu. Arviointi ja palaute tulee viimeistään 1 kk kuluessa palautuksesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Ajankäyttösuositus n. 130 tunnille itsenäistä työskentelyä 1. Opiskelija perehtyy materiaaleihin verkossa ja muodostaa käsityksen vastuullisuusviestinnästä ja sen roolista organisaation viestinnässä. (20 h) 2. Opiskelija perehtyy viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman sisältöihin ja eroihin ja valitsee näistä toisen tehtäväkseen tällä opintojaksolla. Valinta perustuu kohdeorganisaation tarpeeseen. (5 h) 3. Opiskelija tarkastelee kohdeorganisaation vastuullisuusviestinnän näkyvyyttä, sisältöjä, keinoja ja onnistumista eri kanavissa. Hän tekee vastuullisuusviestinnän tietoperustaan peilaten nykytila-analyysin. Hän laatii nykytila-analyysista visuaalisen esityksen, joka sisältää esimerkkejä organisaation viestinnästä. (40 h) 4. Opiskelija tunnistaa kehittämiskohteita organisaation vastuullisuusviestinnässä. Hän laatii kirjallisen viestintästrategian tai viestintäsuunnitelman vastuullisuusviestinnän kehittämiseksi ja toteuttamiseksi kohdeorganisaatiossa. (40 h) 5. Opiskelija laatii viestintästrategiastaan tai -suunnitelmastaan suullisen esityksen kohdeorganisaatiolle ja videoi esityksensä. Tavoitteena on vakuuttava, vaikuttava ja visuaalisesti havainnollinen esitys. (20 h) 6. Opiskelija kirjoittaa lyhyen itsearvioinnin, jossa peilaa osaamistaan opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelija palauttaa nykytila-analyysin, kirjallisen tuotoksen ja videoidun esityksen Moodleen. (5 h)

Info

Kurssi on itsenäisesti verkossa suoritettava.