Våren
Kursnamn Affärssvenska
Kursdatum 06.03.2023 - 14.05.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Paula Välimäki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Affärssvenska

06.03.2023 - 14.05.2023

Beskrivning

”Opintojakson osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet (viitekehyksen taso B1.1)

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti. Kurssilla keskitytään liiketalouden alan sanastoon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: – osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa. – osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla – osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä – osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita – osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa – osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa ”

Förkunskapskrav

Ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 (0=hylätty) ja arviointi perustuu opintojakson lopussa pidettävään kirjalliseen tenttiin (50%) sekä arvioitaviin suullisiin tehtäviin (50%). Muut oppimateriaaliin määritellyt digitehtävät hyväksytty/hylätty tai suoritettu.

Tyydyttävä (B1.1) • Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta. Hyvä • Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi. Kiitettävä (B2.2-C1) • Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin työmäärä 81 h koostuu itsenäisestä, verkko-opiskelusta Moodle alustalla 6.3.2022 alkaen. Opiskelijalla on mahdollisuus edetä ohjatusti suositusvauhtia, jolloin teema vaihtuu viikoittain tai omaa vauhtia. Uusi osio aukeaa, kun edellinen osio on suoritettu ohjeiden mukaisesti loppuun ja tarvittavat harjoitukset on palautettu. Kurssin kuuluu erilaisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä, sekä kuuntelutehtäviä. Myös vuorovaikutteisia verkkotehtäviä muiden kurssilaisten kanssa, ei kuitenkaan ryhmätöitä.

Opintojaksolla on 2 vapaaehtoista ohjaustuntia Teamsissa, jolloin opettaja on tavattavissa. Alustava aikataulu: 1. 16.3. klo 8-10 2. 13.4. klo 8-10

Kurssilla on arvioitavia suullisia tehtäviä ja lopussa on kirjallinen Moodle-tentti. Ennen kirjallista tenttiä on kaikki edeltävät osiot harjoituksineen oltava valmiina.

Kurssilla on 3 tenttimahdollisuutta. Tentti 1: Avoinna 2.5.-4.5.2023 Tentti 2: Avoinna 16.5-18.5.2023 Tentti 3: Avoinna 5.6-7.6.2023

Opetuskieli: suomi, ruotsi.

Info

Opintojakso on intensiivinen ja 3 opintopisteen laajuus tarkoittaa opiskelijalle laskennallisesti 81 opiskeluun käytettyä tuntia.

Saadakseen opintosuorituksen opiskelijan on aktiivisesti tehtävä harjoituksia Moodlessa, saatava hyväksytty arvosana kirjallisesta tentistä ja arvioitavista suullisista tehtävistä sekä suoritettava opintojakson muut tehtävät hyväksytysti.

Mer information

Opintojakso on intensiivinen ja 3 opintopisteen laajuus tarkoittaa opiskelijalle laskennallisesti 81 opiskeluun käytettyä tuntia.

Saadakseen opintosuorituksen opiskelijan on aktiivisesti tehtävä harjoituksia Moodlessa, saatava hyväksytty arvosana kirjallisesta tentistä ja arvioitavista suullisista tehtävistä sekä suoritettava opintojakson muut tehtävät hyväksytysti.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi