Våren
Kursnamn Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat
Kursdatum 23.01.2023 - 10.04.2023
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Markkinoinnin lehtori Minna Teittinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat

23.01.2023 - 10.04.2023

Beskrivning

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Omavalintaisen lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa. Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändin merkityksen sekä brändi-identiteetin rakentumisen uudella tavalla verkkomedioissa. Hän tutustuu brändimarkkinoinnin uusimpiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin ja perehtyy niiden avulla brändinhallintaan analyyttisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä markkinoidaan uusilla verkkopainotteisilla keinoilla sekä miten niiden markkinointia kannattaa kehittää.

Förkunskapskrav

Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.

Bedömningskriterier

H-5

Tehtäväkohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit ItsLearningissä. Opintojakso arvioidaan sen päättymisen 10.4.2023 jälkeen. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

    • Osa 1. Opitaan tuntemaan brändimarkkinoinnin uusia mahdollisuuksia perehtymällä erityisesti verkkomediassa ilmeneviin brändimarkkinoinjanin trendeihin, uusiin ilmiöihin ja keinoihin. Aihepiiriä tutkitaan ja analysoidaan omavalintaisen ja omaan kiinnostukseen pohjautuvan lähdemateriaalin sekä esimerkkien avulla ja kirjoitetaan aiheesta essee/raportti.

 

    • Osa 2. Sovelletaan edellä opittua käytäntöön tutustumalla jonkin itse valittavan brändin toteutuneisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä pohtimalla ko. markkinoinnin onnistumista suhteessa brnändimarkkinoinnin uusiin mahdollisuuksiin. Laaditaan kehittämissuunnitelma ko. brändille uusiin verkkomarkkinoinnin keinoihin pohjautuen.

 

    Tarkemmat tiedot tehtävistä tulevat ItsLearning-alustalle.

 

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan verkossa ItsLearning-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjeet ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 23.1.2023. Tehtävien palautus ItsLearning-alustalle 10.4.2023 mennessä.

Info

Oppimateriaali: Brändimarkkinointiin liittyvää materiaalia oman valinnan mukaan – tarkemmat ohjeet ItsLearningissä.

 

 

Anmälningsinformation

Opiskelijakiintiöt

  • Turku AMK: 25 opiskelijaa
  • Muut AMK:t 10 opiskelijaa TÄYNNÄ
  • Avoin AMK: 15 opiskelijaa

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

 

Turun AMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.