Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Brush Up Your English
Kursdatum 03.05.2023 - 16.08.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.04.2023

Brush Up Your English

03.05.2023 - 16.08.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa englannin kieliopin perusasiat ja eri alojen sanastoa tarpeeksi pystyäkseen kommunikoimaan englannin kielellä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Mahdolliset virheet eivät häiritse puheen/kirjoituksen ymmärtämistä. Opiskelija pystyy menestyksekkäästi jatkamaan englannin opintoja AMK:ssa sekä opiskelemaan omaa alaansa myös osittain englannin kielellä (esim. englanninkielinen oppimateriaali, englanninkieliset vierailuluennot).

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A2/B1.

SISÄLTÖ

Kieliopin perusasiat ja keskeinen sanasto, teemoina työ ja vapaa-aika, harrastukset, palvelutilanteet, matkustaminen.

The learning outcomes of the course:

  • the students know the basic English grammar (verb tenses, irregular verb forms, sentence structure, questions, adjectives, articles, nouns, prepositions aso.)
  • the students get used to speaking English in class
  • the students improve their written English (possibly after a long break)
  • the students acquire the skills needed to study the compulsory English courses of their degree programme
The target level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is A2/B1. Repetition of basic grammatical structures and everyday vocabulary on for example leisure time, hobbies, service situations and travelling.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Hyväksytty arvosana: -opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa vaaditut kirjalliset ja suulliset tehtävät ja/tai loppukokeen -opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia, kieliopillisesti oikeita lauseita

Hylätty arvosana: -opiskelija ei ole osallistunut opetukseen tarpeeksi aktiivisesti tai ei ole suorittanut vaadittuja kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja/tai loppukoetta -opiskelijalla on vaikeuksia muodostaa yksinkertaisia, kieliopillisesti oikeita lauseita

Passed / failed

For a passed grade: -the student attends classes actively and completes the required oral and written assignments and/or exam -the student knows how to form basic grammatically correct sentences

For a failed grade: -the student has not attended classes actively enough or has not competed the required oral and written assignments and/ or exam -the student still struggles with basic sentences in English

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course implementation is 100% online.

Learning material and additional links are placed in Itslearning learning environment.

3 credits course requires approximately 81 hours of work.

Digital learning environment in Centria and for this course is itslearning. The student needs a computer and working internet access.

Info

Suorituskielet: suomi ja englanti

Teaching languages: Finnish and English