Non-stop
Kursnamn Edistä aivoterveyttä tukemalla terveyden lukutaitoa (YAMK)
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Merja Hoffrén-Mikkola ja Katri Turunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.06.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Edistä aivoterveyttä tukemalla terveyden lukutaitoa (YAMK)

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla. Opintojaksolla tarkastellaan terveyden lukutaitoa erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta. Perehdytään uusimpaan aivoterveyttä koskevaan tutkimusnäyttöön. Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi perehdytään siihen millaisilla menetelmillä aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärtämistä ja käyttöönottoa sekä aivoterveyttä edistäviä käyttäytymisen muutosprosesseja voidaan tukea elämäntapaohjauksella. Opintojaksolla tarkastellaan aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan hyödyntämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä mitä terveyden lukutaito tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen
 • arvioida sitä, kuinka organisaatio edistää terveyden lukutaitoa sekä esittää keinoja, joilla organisaatio voi edistää terveyden lukutaitoa
 • määrittelee tunnetut aivoterveyttä edistävät tekijät ja toimet
 • selittää terveyden lukutaidon yhteyttä aivoterveyteen
 • arvioida kriittisesti kirjallisen, suullisen ja verkossa olevan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä
 • selittää, millaisilla menetelmillä voidaan arvioida, ymmärtääkö yksilö aivoterveyteen liittyvää informaatiota
 • selittää millaisilla keinoilla voidaan tukea informaation ymmärtämistä ja hyödyntämistä aivoterveyden edistämisessä
 • hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita aivoterveyttä edistävässä elämäntapaohjauksessa
 • toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Sisältö

 • Terveyden lukutaito yksilön ja yhteisön/organisaation resurssina
 • Aivoterveyttä edistävät tekijät viimeisimmän tutkimusnäytön perusteella
 • Aivoterveyteen liittyvän informaation arviointi terveyden lukutaidon näkökulmasta
 • Terveyden lukutaidon tukeminen
 • Aivoterveyttä edistävä elämäntapaohjaus
 • Aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen kehittäminen

Förkunskapskrav

Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto

Bedömningskriterier

Hyväksytty-Hylätty. Arviointi kuukauden viimeinen päivä lukuun ottamatta heinäkuuta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä verkossa. Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joihin liittyy oppimistehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään kirjallinen oppimistehtävä, jossa käytetään tutkimuskirjallisuutta ja noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tehtäviin voi liittyä audiovisuaalisuutta, kuten videoiden tai podcastin toteuttamista. Yhdessä oppimista edistetään verkkokeskusteluilla.

Info

Tekniset välineet, jotka mahdollistat opiskelun Moodle-ympäristössä ja audiovisuaalisen materiaalin toteuttamisen.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).