Non-stop
Kursnamn Gerontologinen hoitotyö
Kursdatum 28.08.2023 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Reetta Saarnio, Anne Keckman
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 31.05.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Gerontologinen hoitotyö

28.08.2023 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee gerontologisen sairaanhoitotyön edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti gerontologisen sairaanhoitajan tehtävissä.
 • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida gerontologista hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.
 • Opiskelija osaa tehdä yhteistyötä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa edistäessään ikääntyneen asiakkaan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 • Opiskelija osaa toimia hoitotyön asiantuntijana gerontologisen hoitotyön tiimissä asiakkaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
 • Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti.

Sisältö:

Ikääntyneiden terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista tukevan ja kliinisen hoitotyön yhteiskunnalliset ja yksilölliset haasteet. Kansalliset ohjelmat, suositukset ja säädökset. Sairaanhoitajan asiantuntijuus ja osaaminen ikääntyneiden hyvinvoinnin monialaisessa edistämisessä ja hoitotyössä. Näyttöön perustuva ikääntyneen hoitotyö ja sen kehittäminen. Ohjaus, opetus ja luovat toiminnat sekä kliiniset taidot ikääntyneiden hoitotyössä. Hyvinvointiteknologia. Ikääntyneiden hoitotyön ajankohtaiset erityiskysymykset.

Sisällön jaksotus:

Verkko-opintojakso koostuu kuudesta aihealueesta:

 1. Näyttöön perustuva ja eettinen gerontologinen hoitotyö
 2. Asiakas- ja potilasturvallisuus
 3. Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 4. Ikääntyneen muistisairaan hoitotyö
 5. Ikääntyneen hoitotyön erityiskysymyksiä
 6. Ikääntynyt asiakas palliatiivisessa hoitotyössä.Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -osion sisällöt liittyvät ravitsemukseen, toimintakyvyn arviointiin RAI-arviointia hyödyntäen, liikunnan ja toimintakyvyn tukemiseen, mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä teknologian ja robotiikan hyödyntämiseen ikääntyvien hoiva- ja hoitotyössä.Ikääntyneen hoitotyön erityiskysymyksiä -osiossa opiskellaan ikääntyneen lääkehoitoa ja vahvistetaan osaamista ikääntyneen henkilön hoitotyöstä päivystysolosuhteissa. Lisäksi perehdytään ikääntyvän aistivammaisen henkilön kuntoutumista edistävän hoitotyön erityispiirteisiin.

Förkunskapskrav

Opintojakson sisältö ja tehtävät vastaavat syventävien opintojen tasoa, joten opiskelijalla tulee olla perustiedot opiskeltuina ikääntyvien hoitotyöstä ennen tämän opintojakson opiskelua.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojaksolla on yksi numeerisesti (hylätty-K5) arvioitava tehtävä, jonka arvosanan mukaan määrittyy koko opintojakson arvosana. Opintojaksolla on lisäksi useita tietotestejä, jotka kaikki tulee suorittaa hyväksytysti. Palautteen antaminen palautekyselyllä kuuluu myös opintojakson suorituksiin.

Opiskelija palauttaa arvioitavan tehtävän Moodlen palautuslaatikkoon ja ilmoittaa ohjaaville opettajille (anne.keckman@oamk.fi ja reetta.saarnio@oamk.fi) sähköpostitse tehtävän palauttamisesta.

Arvioitavan tehtävän arviointiaika on 3 vko. Arviointi pohjautuu arviointikriteereihin, jotka ovat nähtävillä Moodle -oppimisalustalla.

Täydennettävät tehtävät tulee palauttaa 2 viikon aikana saadusta arviointitiedosta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Moodle -oppimisalustalla nonstop -tyyllisesti, joten opintojakson sisältöjä ja tehtäviä voi opiskella omaan tahtiin. Opiskelijalla on neljä kuukautta aikaa suorittaa opintojakson tehtävät.

Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta 1.5. alkaen.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.) 1.8. alkaen.