Våren
Kursnamn Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä
Kursdatum 11.01.2023 - 19.03.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturbruk och miljö HUB
Lärare Marjo Latva-Kyyny
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä

11.01.2023 - 19.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet – Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten maatilayritysten toiminnassa. – Opiskelija osaa esitellä esihenkilötyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle. – Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esihenkilönä ja työntekijänä. – Opiskelija tuntee työoikeudellisen järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. – Opiskelija ymmärtää työehtosopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työntekijän sosiaaliturvaan liittyvistä laeista

Sisältö Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esihenkilötyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esihenkilön tehtävät, toimiminen työnantajana ja yrityksen keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, organisaatioviestintä. Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys. Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset. Työntekijän sosiaaliturvan pääpiirteet.

Förkunskapskrav

Edeltävyysehtoja ei ole.

Bedömningskriterier

Numeroarviointi 0–5

Tyydyttävä 1-2

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata joitakin oppimisympäristöjen piirteitä. Hän tietää oppimisympäristöjen kehittämisen menetelmiä. Opiskelija osaa kuvata pedagogisia tukitoimia, joita oppimisympäristöissä voidaan käyttää.

Hyvä 3-4

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän tuntee johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa tarkastella ja pohtia organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän oppii tuntemaan johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet. Opiskelija löytää ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin työntekijän sosiaaliturvaa koskevat lait.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso pitää sisällään erilaisia tehtäviä ja Moodle tenttejä. Osa tehtävistä tehdään parityönä. Opettaja auttaa parien muodostamisessa. Opintojakson alkaessa on infotilaisuus opintojakson kulusta 11.1.2023 kello 18-20.

Lisäksi opintojaksoon kuuluu keskustelutilaisuus

  • 8.3. kello 17–19 ja
  • 15.3. kello 18–20. Näistä toiseen on osallistuttava.

Opintojakson Moodleen pitää olla kirjautunut ja Parinmuodostus-kyselyyn pitää olla vastattuna 17.1. mennessä. Jos tätä ei ole tehnyt, jää opintojakson suorittaminen siihen.

Mer information

Opintojaksolla käsitellään henkilöstöjohtamiseen liittyvää teoriaa sovellettuna maatilayritykseen. Opintojakso soveltuu silti myös muiden alan opiskelijoille, sillä käsiteltävät aihealueet koskettavat kaikkia toimialoja.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.