Non-stop
Kursnamn Hyvinvointia ruuasta 3: Terveyttä edistävää ruokaa ikääntyvälle
Kursdatum 13.02.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Hyvinvointia ruuasta 3: Terveyttä edistävää ruokaa ikääntyvälle

13.02.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tuntemaan ikääntymisen vaikutukset ravinnontarpeeseen ja toimintakykyyn, ikääntyneiden ruokasuositukset ja ikääntyvän ruokailun järjestämisen vaihtoehtoja eri tilanteissa. Tavoitteena on oppia menetelmiä, joilla arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa, ravinnon tarpeeseen ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistamaan keinoja vajaa- ja aliravitsemusravitsemustilan korjaamiseen ja parantamiseen sekä terveyttä edistävän ja toimintakykyä ylläpitävän hyvinvointia lisäävän ruokailun järjestämiseen myös erityistilanteissa. Sisältö: Ikääntymisen aiheuttamat muutosten vaikutus ravinnon tarpeeseen Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemussuositukset Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ruoka Ravinnon tarpeen arviointimenetelmiä ja ali – ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito Ravitsemuksen erityistilanteet ja erityisruokavalioiden toteuttaminen

Förkunskapskrav

Ravitsemuksen perustietojen hallinta on eduksi opintojaksolla.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 1-5 Opintojaksolla on verkkotenttejä, joiden arviointi 1-5 / hylätty ja keskustelu ja case tehtävä, joissa käytettään vertaisarviointia- ja palautetta. Opintojaksolla voi edetä joustavasti omaan tahtiin, suoritusaikaa on hyvä varata 2-3 kk. Verkkotentit voi suorittaa omatahtisesti. Tentit ja testit arvioidaan arvosanalla 1-5, keskustelu- ja harjoitustehtävissä käytettään vertaispalautetta ja arvioidaan hyväksytty/ hylätty. Kokonaisarvosana muodostuu arvioitavien tehtävien perusteella.Opiskelija • hallitsee opintojaksoon liittyvät keskeisen käsitteistön • tuntee ikääntymisen vaikutuksen ravitsemustilaan ja toimintakykyyn • tuntee ikääntyneiden ruokasuositukset ja ravinnontarpeen erityispiirteet ja hyvän ja terveyttä edistävän ja ylläpitävän ruokailun järjestämisen tavat kotona ja suositukset hoitolaitoksessa järjestettävistä ruokapalveluista • osaa arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja tietää ja hallitsee keinot ravitsemustilan korjaamiseksi • tuntee keskeiset periaatteet ja tavat ruokapalvelujen hankinnan ja järjestämiseksi • tuntee moniammatillisen työskentelyn merkityksen ikääntyvän hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi eri tilanteissa

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu on pääosin itsenäistä, kokonaan aikaan ja paikkaan sitomatonta työskentelyä. Tehtäviä voi tehdä pari tai ryhmätyönä halutessaan. Tentit tehdään itsenäisesti. Voit opiskella ja edetä omaan tahtiin ja laatia oman suoritusaikataulun, opintojakson suorittamiseen on hyvä varata 2-3 kuukautta aikaa.

Opintojakson materiaali on Learn alustalla verkkoluentoina, emateriaalina.

Info

13.2.-31.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 13.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.