Sommaren
Kursnamn Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityspiirteet
Kursdatum 29.05.2023 - 13.08.2023
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Iida Laine
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityspiirteet

29.05.2023 - 13.08.2023

Beskrivning

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt ikääntyvän asiakkaan fysioterapiaan. Opintojakson sisältöteemoja ovat: toimintakyky vanhuudessa, vanhuksen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen fysioterapian keinoin, vanhuksen toimintakyvyn arvioiminen, vanhenemiseen liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset ja niiden merkitys fysioterapian toteutuksessa, geriatrinen kuntoutus sekä erilaiset teknologiset ratkaisut ikääntyvän toimintakyvyn tukena.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa
  • tunnistaa ikääntymiseen liittyviä psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia, joilla on merkitystä asiakkaan toimintakykyyn hänen toimintaympäristössään,
  • käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä arvioivia näyttöön perustuvia mittareita,
  • tunnistaa apuvälinetarpeen ja esteettömyyden merkityksen arjessa selviytymisessä,
  • valita ja käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä
  • ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Förkunskapskrav

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Bedömningskriterier

 • H-5
 • Arviointi kohdentuu palautettuihin verkkotehtäviin ja arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa. Osatehtävät arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty ja kokonaisarvosana muodostuu kaikkien tehtävien yhteisarvioinnista arviointikriteeristön mukaisesti. Jos jokin osatehtävä on hylätty, sitä voi täydentää yhden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojakso toteutuu verkkokurssina kesän aikana, 29.5.-13.8. välisenä aikana Campus Online -tarjonnassa.
 • Osa kurssin tehtävistä on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti, mutta osaan tarvitset opiskelukaverisi sekä kolmannen osapuolen (ikääntynyt henkilö) osallistumista.
 • Verkkotehtävät ovat avoinna 29.5.-13.8.2023 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu ItsLearning -verkkoalustalla. Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 13.08.2023 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).
 • Työmäärän mitoitus:
  • 2 op on 54 tuntia opiskelijan työtä. Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin ITS -learning oppimisalustalla.
  • Palautettavia tehtäviä on yhteensä 4.
   1. Toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi. Tehtävä on videon palautus + RAI-osuus.
   2. Muistipuisto, muisti ja apuvälineet. Muistitoimintojen ylläpitäminen ja kognitiota tukevien apuvälineiden kartoitus. Tehtävässä kaksi kysymystä, vastaukset esseemuodossa.
   3. Ravitsemuksen, ikääntyneiden masennuksen ja kaatumispelon yhteys kaatumistapaturmiin ja yleisten kaatumisvaaran riskitekijöiden tunnistaminen essee-muotoisella tehtävällä.
   4. Ikääntyneen näyttöön perustuva tasapaino- ja voimaharjoittelu essee, johon käytät annettua materiaalia hyväksi.

Info

Oppimateriaali

 • Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus: https://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003
 • Pajala satu 20012 Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?sequence
 • OTAGO -harjoitteluohjelma https://thl.fi/documents/966696/1449811/OTAGO-harjoitteluohjelma.pdf/0132b26d-c506-435d-9185-ece8c6be9e82
 • Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneen ruokasuositus https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/THL_OHJ_4_2020_Vireytt%c3%a4%20seniorivuosiin_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 • Äijö M. Gerastenia haastaa fysioterapiaa. Fysioterapia. 03/2019.
 • Lotvonen S., Kyngäs H., Elo S. Mitä tapahtuu ikääntyneen toimintakyvylle palvelutalossa? Fysioterapia 07/2019.
 • Aartolahti E. Kuntosaliharjoittelu onnistuu osana ikääntyneiden laaja-alaista hoitoa. Fysioterapia 04/2017.

Mer information

 • Opettajat ovat tavoitettavissa mahdollisiin kysymyksiin liittyen 9.6. saakka ja 8.8. alkaen.
 • Opintojakson arviointi suoritetaan elokuun 2023 aikana.

Anmälningsinformation

KIINTIÖT:

 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa
 2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa Huom! TÄYNNÄ
 3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

HUOM! Campus Onlinen tarjonnassa on myös Geriatria -niminen opintojakso, joka täydentää tämän opintojakson sisältöjä.