Våren
Kursnamn Ikääntyvien sosiaaliohjaus
Kursdatum 13.03.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tarja Tapio, Seija Kokko
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.12.2022 - 31.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ikääntyvien sosiaaliohjaus

13.03.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Ymmärrän ikääntymistä ja sen tuomia muutoksia yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasolla.
 • Määrittelen ikääntymistä ja siihen liittyviä keskeisiä ilmiöitä voimavaroja korostavasta, asiakaslähtöisestä gerontologisen sosiaaliohjauksen näkökulmasta.
 • Ymmärrän ikääntymisen tuoman haavoittuvuuden ja erityisentuentarpeen ikääntymisen yhteydessä.
 • Sovellan gerontologisen sosiaaliohjauksen toimintaperiaatteita ikääntyvien asiakkaisiin ja heidän lähiyhteisöön yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa suunnitelmallisesti ja arvioiden.
 • Kuvaan sosiaalialan ammatillista osaamista moniammatillisissa verkostoissa ikääntyvien kanssa tehtävässä työssä.
 • Sovellan ikääntyvän toimijuuteen, toimintakykyyn ja palvelutarpeen arviointiin liittyviä teoreettisia lähtökohtia, ja sovellan niitä kotona-asumisen ja itsenäisen arjesta selviytymisen tukemisessa.
 • Ymmärrän keskeisen lainsäädännön ja suositukset ikäihmisten sosiaalipalvelujen suunnittelussa ja arvioin niiden toteutumista yksilö- ja yhteisötasolla.
 • Käytän seniori- ja vanhustyön menetelmiä suunnitelmallisesti ja arvioiden ikäihmisten osallistavassa ja voimavaraistavassa toiminnassa, sekä perustelen niiden käyttöä ikääntyvän osallisuuden, toimijuuden ja itsenäisen arjen tukemisessa työtäni ja ammattialaani kehittäen.
 • Arvioin kriittisestä näkökulmasta ikäihmisen yhteiskunnalliseen asemaan ja voimavaroihin liittyviä kysymyksiä sosiaalialan periaatteita noudattaen.

Sisältö:

 • Ikääntymisen sosiaaligerontologinen tietoperusta, keskeiset näkökulmat ja käsitteet sekä voimavaisuutta, osallisuutta ja toimijuutta korostavat lähestymistavat.
 • Gerontologisen sosiaaliohjauksen periaatteet ikääntyvien itsenäisen arjen tukemisessa. Teknologian paikka ikääntyvän arjessa.
 • Ikääntyvä sosiaalihuollon asiakkaana, palvelutarpeen arviointi, RAI-arvioinnin lähtökohdat, palvelut ja palvelupolut palvelujärjestelmässä sekä sosiaalialan ammatillisuus monialaisessa työssä ikäihmisten kanssa.
 • Ikääntyviä koskeva lainsäädäntö, suositukset ja soveltamisen periaatteet.
 • Seniori- ja vanhustyön sosiokulttuuriset, osallistavat ja toimijuutta vahvistavien menetelmien lähtökohdat ja menetelmät.
 • Kriittinen näkökulma ikääntymisen ja ikääntyneiden yhteiskunnallisen aseman ja resurssien saavutettavuuden tarkastelussa ja arvioinnissa.

Förkunskapskrav

Tämä on syventävä opintojakso. Edellytetään, että opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojaksolla numeerinen arivointi, joka perustuu kirjalliseen tehtävään. Kaikki oppimistehtävät suoritettava hyväksytyksi. Lisäksi edellytetään verkko-opetukseen osallistumista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus toteutetaan verkossa Zoomin välityksellä verkko-opetuksena, oppimistehtävinä sekä arvioitavana kirjallisena lopputehtävänä.

Opetus alkaaa 12.4. kello 9 -11. Zoomissa. Ensimmäinen läsnäolo on pakollinen. Opetus koostuu aloituksen lisäksi viidestä 4 tunnin verkko-opetuskerrasta huhti- ja toukokuun aikana.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi