Våren
Kursnamn Kohti kulttuurimatkailua
Kursdatum 07.02.2023 - 05.04.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Anne Ojala-Soini
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 03.02.2023
Anmälning

Kohti kulttuurimatkailua

07.02.2023 - 05.04.2023

Beskrivning

 • Yhteistyötoimialan perusasioiden hahmotus: kulttuuriala tutuksi matkailun opiskelijoille – matkailuala tutuksi kulttuurialan opiskelijoille.
 • Kulttuurimatkailun käsitteen, keskeisten toimijoiden, resurssien ja ajankohtaisten trendien hahmottaminen.
 • Vastuullisen matkailun periaatteiden tunteminen.
 • Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja rikastaminen kulttuurimatkailun monialaisissa verkostoissa.
 • Inspiroituminen kulttuurimatkailun mahdollisuuksista.

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa kulttuurin ja matkailun rajapinnassa olevan monialaisen toimintaympäristön
 • tunnistaa kulttuurimatkailuun liittyvät sidosryhmät
 • tunnistaa kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden erilaiset lähtökohdat ja toimintalogiikat
 • ymmärtää kulttuurin matkailun vetovoimatekijänä, ja matkailun merkityksen kulttuurialan toimintamahdollisuuksien laajentamisessa
 • huomioida kohteen ja paikallisuuden erityispiirteet (kulttuurinen lukutaito)
 • soveltaa omaa ammattiosaamistaan kulttuurimatkailun verkostoissa

Förkunskapskrav

Opiskelijalla on oltava oman koulutus-/toimialan perusasiat hallussa. Opintojakso lähtee oletuksesta, että kulttuurialan toimijat tuntevat oman toimintaympäristönsä; keskeiset toimijat ja rahoitusmallit ja matkailualan toimijat tuntevat matkailun ekosysteemin; keskeiset toimijat, palveluketjut ja ansaintalogiikan.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun toimintaympäristön välttävästi. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä välttävästi.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet ja toimintaympäristön. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä ja matkailun trendejä. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä hyvin.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet, toimintaympäristön ja kulttuurimatkailun keskeiset toimijat niin kulttuurin kuin matkailunkin näkökulmasta. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä, matkailun trendejä ja osaa hahmottaa niiden merkityksen kulttuurimatkailun kontekstissa. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä erinomaisesti.