Våren
Kursnamn Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1)
Kursdatum 30.01.2023 - 03.03.2023
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Tiina Hirard (suomen kielen opettaja), Jaana Kivivuori (suomen kielen opettaja), Maria Välivirta Havia (ammattialan opettaja), Annika Karppelin (ammattialan opettaja)
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1)

30.01.2023 - 03.03.2023

Beskrivning

 • Osaamistavoitteet:
  • Opiskelija tietää perusasioita liiketalouden tai tekniikan alasta Suomessa ja tutustuu itseään kiinnostavaan alan organisaatioon ja sen toimintoihin. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää alan keskeisiä käsitteitä sekä tuntee alan ammatillisia tehtäväalueita. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.
 • Sisältö:
  • Opintojaksolla tutustutaan liiketalouden ja tekniikan aloihin osana suomalaista yhteiskuntaa, alan keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhakuun. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa ja vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa.

Förkunskapskrav

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Bedömningskriterier

H-5 Arvioitavat tehtävät:
 • VKO 5: Kielioppitehtävä rektiosta; Keskustelu ammatillisista tehtäväalueista.
 • VKO 6: Yritysesittely; Keskustelu alan yrityksistä.
 • VKO 7: Asiantuntijahaastattelu; Blogikirjoitus.
 • VKO 8: Kirjoitustehtävä omasta opiskelusta ja oppimisesta.
 • VKO 9: Kielioppitehtävä transitiivi- ja intransitiiviverbeistä; Suullinen esitys ammattikirjallisuudesta.Kaikissa numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

 • 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
 • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
 • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 18 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

 • 0–6 p = 0;
 • 7–8 p = 1;
 • 9–10 p = 2;
 • 11–12 p = 3;
 • 13–15 p = 4;
 • 16–18 p = 5;

Arbetsformer och schemaläggning

Aikataulu:

 • Opintojaksolla tutustutaan opiskelijaa kiinnostavan alan ja ammatin tehtäväalueisiin. Lisäksi tutustutaan alan yrityksiin ja niiden tuotteisiin ja palveluihin. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja harjoitellaan joitakin kielen perusrakenteita. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin.
  • VKO 5: Ammatilliset tehtäväalueet
  • VKO 6: Alan yrityksiä
  • VKO 7: Tuotteita ja palveluja
  • VKO 8: Ammattilehtiä
  • VKO 9: Ammattilehtiä ja ammattikirjallisuutta
 • Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Työmäärän mitoitus:

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

 • TEEMA 1, vko 5: Ammatilliset tehtäväalueet Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

  • Lauseenmuodostustehtävä: alan työtehtäviä
  • Kielioppitehtävä: rektio
  • Tekstinymmärtämistehtävä: työn vaatimukset
  • Keskustelu ammatillisista tehtäväalueista
 • TEEMA 2, vko 6: Alan yrityksiä Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

  • Tiedonhankintatehtävä: alan yritys
  • Yritysesittely
  • Asiantuntijahaastattelun valmistelu
  • Keskustelu alan yrityksistä
 • TEEMA 3, vko 7: Tuotteita ja palveluja Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

  • Asiantuntijahaastattelu
  • Tiedonhankinta: tuote tai palvelu
  • Blogikirjoitus
 • TEEMA 4, vko 8: Ammattilehtiä Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Blogikirjoituksen vertaisarviointi
  • Ammattilehtiin tutustuminen
  • Käsitteitä ja kysymyksiä ammattilehden artikkelista
 • TEEMA 5, vko 9: Ammattilehtiä ja ammattikirjallisuutta Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h
 • Tutustuminen ammattikirjallisuuteen
 • Suullinen esitys ammattikirjallisuudesta
 • Kielioppitehtävä: transitiivi- ja intransitiiviverbit

Työskentelytavat:

 • Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.
 • Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan ja sen toimijoihin esim. asiantuntijahaastattelun kautta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen (liiketalous ja tekniikan alat) suomen kieleen.
 • Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Info

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö Optimasta. Oppimateriaaleja ovat esim.

 • Ammattilehdet ja ammattikirjallisuus
 • Erilaiset verkkosivut (esim. Ammattinetti)
 • Opettajien oma materiaali

Anmälningsinformation

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:

 • 3 CampusOnline -opiskelijaa
 • 3 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!

 

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.