Non-stop
Kursnamn Kotieläinten jalostus
Kursdatum 01.06.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Teija Rönkä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kotieläinten jalostus

01.06.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotantoeläinten jalostustavoitteet. Opiskelija osaa selittää tämän hetkiset käytänteet pääosin nautojen ja sikojen jalostuksen osalta. Hän osaa tehdä yhteenvedon tilatason jalostussuunnittelun perusteista. Hän osaa arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia. Hän osaa selittää jalostustavoitteiden ja –käytänteiden merkityksen tuotannon ja sen kestävyyden kannalta.

Sisältö:

 • Perinnöllisyyden perusteet
 • jalostustavoitteet
 • tiedonkeruumenetelmät
 • jalostusarvojen ennustaminen
 • kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen tulkinta
 • eläinten valintakriteerit
 • paritus- ja lisäysmenetelmät
 • tilatason jalostussuunnittelu
 • lainsäädäntö
 • eettiset näkökohdat
 • jalostussuunnitelman vaikutusten arviointi ja seuranta

Förkunskapskrav

Kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Hyvä 3-4: Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Nonstop-toteutuksien arviointi: elokuun 2024 alussa ja tämän jälkeen kuukausittain kuukauden lopussa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso koostuu pitkälti itsenäisesti tehtävistä monivalintatehtävistä ja tehtävänpalautuksista. Opintojakson lopussa vertaisarviointia sisältävä keskustelutehtävä (syventävää tietoa sisältävät artikkelit). Ei ryhmätöitä. Verkkotapaamisia noin kuukausittain kysymyksiä opettajalle-periaatteella. Verkkotapaamiset eivät ole pakollisia. Yksilölistä ohjausta erillisen sopimuksen mukaan.

Info

Webbikamera ja headset.

Mer information

Opintojaksolle on osallistunut myös muutamia opiskelijoita, joilla ei ole taustaa kotieläintuotannosta. Tehtävät suuntautuvat kuitenkin jalostustavoitteiden, jalostussuunnittelun ja käytännön toteutuksen osalta tuotantoeläimiin painottuen maidontuotantoon.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).