Våren
Kursnamn Laatujohtaminen
Kursdatum 25.01.2023 - 12.04.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 6 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutor
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 06.01.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Laatujohtaminen

25.01.2023 - 12.04.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot laatujohtamisen yleisimmistä konsepteista ja laatutyökaluista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1. Ymmärtää ISO 9001-standardin mahdollisuudet organisaation liiketoiminnan hallinnan näkökulmasta ja tuntee standardin keskeisimmät vaatimukset sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön 2. Tuntee prosessiajattelun perusteet, osaa tunnistaa ja kuvata organisaation prosesseja sekä ymmärtää prosessien merkityksen johtamisen välineenä 3. Hallitsee tiedon keruun perusteet ja ymmärtää datan laadun merkityksen sekä osaa arvioida ja suunnitella tiedonkeruujärjestelmiä 4. Tunnistaa systemaattisen vertailun mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä ja hallitsee benchmarking-prosessin vaiheet sekä osaa laatia suunnitelman benchmarking -projektisuunnitelman 5. Ymmärtää sisäisen auditoinnin merkityksen osana organisaation toiminnan jatkuvaa parantamista ja tuntee sisäisen auditoinnin periaatteet ja menetelmät sekä osaa laatia auditointisuunnitelman 6. Hallitsee yleisimmät ongelmanratkaisumenetelmät ja niiden soveltamisen käytäntöön 7. Hallitsee yleisimmät laadunhallinnassa ja laadun parantamisessa käytetyt tilastolliset menetelmät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Jokaiseen oppimistavoitteeseen liittyy oppimistehtävä (7 kpl), jossa opiskelija voi soveltaa oppimaansa omaan organisaatioon peilaten.

SISÄLTÖ

ISO 9001 -standardin tausta ja tavoitteet, ISO 9001 sisältö ja vaatimukset, prosessijohtaminen, prosessit ja niiden kuvaaminen, tiedonkeruu ja tiedonkeruujärjestelmät, vaihtelu ja datan laatu, benchmarking, sisäinen auditointi, auditointimenetelmät, auditoinnin suunnittelu, ongelmanratkaisumenetelmät (kalanruotokaavio ja 5 x miksi), tilastolliset menetelmät (histogrammi, pareto, hajontadiagrammi)

Förkunskapskrav

Kohderyhmänä ovat yrityksissä toimivat toiminnan laadun ja prosessien kehittäjät sekä henkilöt, jotka haluavat perustiedot laatujohtamisesta ja laadun kehittämisestä.

Opintojakso ei edellytä esitietoja ja se soveltuu kaikille koulutusaloille. Opiskelijalle on hyötyä omasta tausta-/kohdeorganisaatiosta soveltavien harjoitustehtävien tekemisessä, mutta tausta-/kohdeorganisaation olemassaolo ei ole välttämättömyys.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

hylätty (0) Opintojakso on hylätty, mikäli kaikkia opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä (7 kpl) ei ole palautettu, jokin oppimistehtävä on hylätty tai kaikkien oppimistehtävien keskiarvo on alle 1

tyydyttävä (1) Opintojakson tavoitteet on saavutettu vain suppeasti. Opiskelija ei vielä hallitse laatujohtamisen konsepteja ja menetelmiä eikä siksi osaa soveltaa niitä. Opiskelijan argumentointitaidoissa on vielä runsaasti kehitettävää ja lähdeaineistojen hyödyntäminen on vähäistä.

tyydyttävä (2) Opintojakson tavoitteita on saavutettu jonkin verran. Opiskelija tuntee laatujohtamisen perusperiaatteita tyydyttävästi ja osaa soveltaa niitä jonkin verran. Opiskelijan argumentointitaidoissa on kehitettävää ja lähdeaineistojen hyödyntäminen on vähäistä.

hyvä (3) Opintojakson tavoitteita on saavutettu hyvin. Opiskelija hallitse laatujohtamisen konsepteja ja menetelmiä pääsääntöisesti hyvin ja osaa soveltaa niitä. Opiskelijan osaa perustella hyvin näkemyksiään ja valintojaan, hyödyntäen myös lähdeaineistoja.

hyvä (4) Opintojakson tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Opiskelija hallitse laatujohtamisen konseptit ja menetelmät erittäin hyvin ja osaa soveltaa niitä hyvin käytäntöön. Opiskelija perustelee erittäin hyvin omia näkemyksiään ja valintojaan monipuolisesti lähdeaineistoja hyödyntäen.

kiitettävä (5) Opintojakson tavoitteet on saavutettu kiitettävästi. Opiskelija hallitse laatujohtamisen konseptit ja menetelmät kiitettävästi sekä osaa soveltaa niitä erittäin hyvin. Opiskelijan argumentointitaidot ovat kiitettävät ja hän yhdistelee taitavasti lähdeaineistoista kerättyä tietoa sekä omaa tietotaitoaan.

Arbetsformer och schemaläggning

Yksilöllinen työskentely ja tiedonhankinta opintojakson työtilasta sekä eri kirjallisuuslähteistä, aktivoivat kirjoitustehtävät, ongelmaperusteinen oppiminen, ryhmätyöskentely, itsearviointi, vertaisarviointi.

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

6 opintopistettä vastaa 162 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.