Hösten
Kursnamn Lähijohtaminen
Kursdatum 05.09.2022 - 04.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB, Business HUB
Lärare Sami Kautto
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lähijohtaminen

05.09.2022 - 04.12.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen lähijohtamisen eli esimiestyön kokonaisuudesta. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Opintojakson sisältö:

  • lähijohtajan tehtävät ja johtamisessa onnistuminen
  • lähijohtaja strategian toteuttajana
  • valmentava lähijohtaja
  • suorituksen johtaminen
  • ongelmia ratkova lähijohtaja
  • lähijohtaja työhyvinvoinnin johtajana

Förkunskapskrav

Organisaatiokäyttäytyminen (3 op) tai vastaava työyhteisön toimintaan, ihmisten toimintaan organisaatioissa tai työpsykologiaan kuuluvan perusopintojakson opiskelu tai vastaavat tiedot ja taidot ovat eduksi opintojakson opiskelussa, mutta ei välttämätön. Myös lähijohtamiskokemus on eduksi opintojakson opiskelussa, mutta ei välttämätöntä. Katso organisaatiokäyttäminen esimerkiksi: Lämsä, A., Hautala, T. & Päivike, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. Tai muu vastaava teos.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit:

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa analysoida ja kehittää lähijohtamista eli esimiestyötä

Hyvä 3-4: Opiskelija on tuntee ja osaa hyödyntää lähijohtamista

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija on tietoinen lähijohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso edellyttää itsenäistä ja tavoitteellista opiskelua opintojakson aikataulun mukaisesti. Opintojakso sisältää videoluentojen opiskelua ja kirjallisen lähijohtamisen portfolion tekemisen. Ryhmätöitä opintojaksolla ei ole.

Info

Kuulokkeet videoluentojen läpikäyntiin. Lähijohtajan haastattelun tekeminen joko kasvokkaisessa tapaamisessa tai etäyhteydellä esim. Teamsin välityksellä.

Mer information

Opintojaksolla tarvitset jonkin lähijohtamisen eli esimiestyön oppikirjan ja yleisteoksen luettavaksi esim. korkeakoulusi kirjastosta. Ohessa on esimerkkejä niistä.

1. Hyppänen, Riitta. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan Menestystekijä. 3. uud. p. Helsinki: Edita, 2013.

printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991033486805969

ekirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991079446805969

https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-6258-2

ja täydentävä kirja (sisältää uusinta tietoa lähijohtamisesta)

2. Esimiestyö. Ekirja. Useita kirjoittajia. Bonnier Pro 2018.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

ekirja: http://www.bonnierpro.fi.libts.seamk.fi/fi/app/esimiestyo

Lisäksi esimerkiksi:

Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

ekirja: https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/esimies_tuottavuuden_kehittajana#kohta:Esimies((20)tuottavuuden((20)kehitt((e4)j((e4)n((e4)

Viitala, R. 2019. Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-7607-7″

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline(a)seamk.fi