Våren
Kursnamn Mångkulturell kompetens och integration
Kursdatum 01.04.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Janina Sjöstrand
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2023 - 15.12.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Mångkulturell kompetens och integration

01.04.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Innehåll

Är du intresserad av att utveckla din kompetens i kulturell mångfald och integrationsfrågor? Är du intresserad av att lära dig hur integrationsprocessen går till i Finland? Vilken roll har kommuner, mottagningscenter och Migrationsverket i integrationsprocessen? Vad gör olika organisationer inom tredje sektorn för att främja integrationen och skapa en känsla av delaktighet bland nyanlända invandrare?

kursen lär du dig bl.a grundläggande begrepp och definitioner samt processer och lagstiftning gällande integration i Finland. Du får kunskap om centrala aktörer i integrationen av invandrare i Finland och får en inblick i Finlands invandringspolitik och policy.

Kursen stärker din kompetens i bemötande av och förståelse för kulturell mångfald och behandlar teman som:

 • Asylsökande, flyktingar och integration, interkulturell samexistens, integrationsplan och dubbelriktad integration.
 • Mental hälsa och förebyggande arbetssätt som främjar flyktingars mentala hälsa
 • Riskbeteende relaterat till mentalt välbefinnande och stöd till de anställda
 • Främjande av psykisk hälsa, stöd och bemötande av utsatta grupper

Studerande blir bekant med de aktiviteter som främjar integration och mångkulturell förståelse och de bakgrunder och principer som styr den. Kursen utvecklar studerandes internationella och mångkulturella kompetens.

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

 

Lärandemål – Studerande:

 • fördjupar sig i det mångkulturella samhället ur olika perspektiv
 • bekantar sig med invandringspolitiken och integrationsprocessen
 • känner till lagstiftningen gällande integration och samarbetet med myndigheterna
 • har en uppfattning om identitetens och identitetsarbetets betydelse i individens integrationsprocess
 • kan verka i en mångkulturell miljö och har beredskap för professionell interkulturell interaktion
 • ser invandrargemenskapernas betydelse för främjandet av integration.

Förkunskapskrav

Deltagande i kursen förutsätter ingen tidigare kunskap i kursens tematik, men läsförståelse och god skriftlig kompetens i svenska är en förutsättning för deltagande i kursen.

Bedömningskriterier

Kursen bedöms på skalan Godkänd/Bör kompletteras. För en godkänd kursprestation krävs att studerande har följt de angivna anvisningarna för kursuppgifterna, är insatt i kursens teman och har avlagt samt returneras de uppgifter som hör till kursen. Kursuppgifterma finns beskrivna under nästa rubrik och närmare bedömningskriterier för uppgifterna finns på inlärningsplattformen. Prestationerna bedöms senast fyra veckor efter kursens slutdatum.

Arbetsformer och schemaläggning

Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.

Anmälningsinformation

NB! If you are a student at HAMK, Turku UAS or XAMK, please enrol via Peppi/Pakki. ”RIPA, a cross-institutional study service for higher education institutions, enables higher education students to complete studies at another higher education institution without enrolment through a separate portal. Each student sees the course selection intended for them and can register in the student administration system of their home institution (Peppi/Pakki).”Read more here.

See instructions for CampusOnline students in Humak’s Student’s Guide.

 • The enrolment forms are valid only during the registration period.
 • After you have filled out the form, you will get a confirmation email to the email address you provided. Please make sure that the email address is correct.
 • If you do not receive a message, check your email’s junk mail folder. If you did not receive the email, contact avoinamk@humak.fi.
 • Please enrol on time, since no new registrations are processed after the enrolment period ends.