Non-stop
Kursnamn Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatioprojekti
Kursdatum 22.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 10 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Esa Toukoniitty
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 13.03.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatioprojekti

22.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on toteuttaa innovaatioprojekti, jossa opiskelija pääsee tutustumaan kestävyyden, cleantechin ja kiertotalouden teemoihin Metropoliassa toteutettavien hankkeiden tai työelämäprojektien kautta. Opiskelija voi esittää myös oman teemoihin soveltuvan projektiaiheen kurssille. Kiertotalouden ja kestävän kehityksen haasteet edellyttävät hyvää yhteistyötä eri alojen osaajien kesken. Ryhmien koostumus räätälöidään osallistujien osaamisen ja aiheen mukaan. Kaikkien alojen opiskelijat ovat tervetulleita innovoimaan puhtaita ja kestäviä ratkaisuja.

Opintojakso noudattaa muutoin Monialaisen innovaatioprojektin (XX00DZ39) tavoitteita ja sisältöä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
 • määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
 • soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
 •  hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
 • luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
 •  käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen. Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu. Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely. Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Tyydyttävä

Opiskelija osaa

 • kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
 • tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
 • tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
 • tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
 • soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
 • käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Hyvä

Suomeksi Opiskelija osaa
 • kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
 • määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
 • soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
 • hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
 • osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
 • osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Kiitettävä

Opiskelija osaa

 • kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
 • määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
 • rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
 • osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
 • kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
 • hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arbetsformer och schemaläggning

Projektikurssi, joka toteutetaan projektinhallinnan menetelmiä hyödyntäen. Opintojakson suoritettavaa laajuutta voidaan tarvittaessa muuttaa projektin laajuudesta riippuen. Tästä sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa.

Anmälningsinformation

Kurssilla ei ole kurssikiintiötä