Våren
Kursnamn Ranska 3
Kursdatum 08.01.2024 - 25.02.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Jonna Holkeri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ranska 3

08.01.2024 - 25.02.2024

Beskrivning

Tavoitteet ja sisältö:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää työ- ja opiskeluelämän asiointitilanteissa tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa
 • osaa kertoa ruokailutottumuksistaan ja tilata ravintolassa
 • osaa kertoa menneistä tapahtumista, kuvailla ihmisten ja asioiden ulkonäköä, sekä vertailla asioita
 • ymmärtää muodollisen ja epämuodollisen viestinnän eron
 • tuntee rakenteet: artikkelit, adjektiivit, adjektiivien vertailu, prepositiot, persoonapronominit, preesens, passé composé, partitiivi
 • määränilmaukset, lukusanat 1000 -, järjestysluvut

Tavoitetaitotaso A1

Learning outcomes and content:

After completing the course, the student

 • is able to use the basic structures and vocabulary needed in work and study life situations
 • can tell about eating habits and order in a restaurant
 • is able to tell about past events, describe the appearance of people and things and compare things
 • knows the difference between the formal and informal communication
 • knows the structures: articles, adjectives, comparison of adjectives, prepositions, personal pronouns, present, passé composé, partitive
 • quantitative expressions, numerals 1000 -, ordinal numbers

Proficiency level: A1

 

 

Förkunskapskrav

Ranska 2 tai vastaava./ French 2 or equivalent.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Kirjallisten ja suullisten taitojen harjoittaminen, harjoitustehtäviä, itsenäistä työskentelyä. Verkkokurssi, jossa voi edetä omaan tahtiin. 3 yhteistä Zoom-tapaamista (tai korvaavat tehtävät). Katso opetustapahtumien aikataulu toteutussuunnitelmasta. Tentti Moodlessa.

Opetuskielet suomi ja englanti.

***

Practice of written and oral skills, assignments, independent work. An online course that you can do at your own space. 3 Zoom meetings (or alternative exercises). Look at timetable via implementation plan. Exam in Moodle.

Teaching languages: Finnish and English.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija,  käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje lähetetään opiskelijoille, kun paikat ovat täynnä, tai viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Students of the other UAS: Use your student email, when you enroll for the course. An acceptance message will be send when places are full or enrollment period is expired.

*****

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. . Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 45 €.

Others – Open UAS students enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link. Registration for others starts on 29.11.2023 at 8.00. A quota of places is reserved for Open University of Applied Sciences students. A price is 45 euros.