Non-stop
Kursnamn Raportoi ja tiedota kehittämisestä
Kursdatum 23.01.2023 - 10.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 10.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Raportoi ja tiedota kehittämisestä

23.01.2023 - 10.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö:

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

a osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellasi

b kykenet opinnäytetyöhösi/kehittämistyöhösi liittyvään ongelmanratkaisuun, päätöksentekoon ja monialaisten toimijoiden osallistamiseen

e osaat arvioida kehittämistyösi/opinnäytetyösi vaihtoehtoisia toteutustapoja ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä

f osaat dokumentoida kehittämisprosessia tarkoituksenmukaisesti; osaat raportoida prosessia läpinäkyvästi ja oppilaitoksen raportointitapoja noudattaen; osaat jalkauttaa tuloksia käytäntöön ja tiedottaa niistä tarkoituksenmukaisilla foorumeilla

Arbetsformer och schemaläggning

Arviointiasteikko

1-5 Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Opintojakso suoritetaan materiaaleihin perehtyen ja tehtäviä tehden. Joka kuukausi järjestetään vapaaehtoisia webinaareja. Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Info

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).

Learn-verkko-oppimisymäristö ja sinne koottu sähköinen materiaali.