Sommaren
Kursnamn Säteilysuojelu ja kuvantaminen
Kursdatum 01.06.2023 - 04.08.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marja Jaronen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Säteilysuojelu ja kuvantaminen

01.06.2023 - 04.08.2023

Beskrivning

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä
 • osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä
 • ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö:

 • säteilyfysiikka ja säteilybiologia
 • säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
 • työntekijän ja väestön säteilysuojelu
 • kuvantamistutkimusten perusteita.

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle.

Bedömningskriterier

Opintojaksolla on itsenäisiä tehtäviä ja lopuksi on tentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Tentti ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tenttiä voi uusia kaksi kertaa. Opintojen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suoritusta.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opinnot toteutetaan verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä. Oppimateriaalina on kirjallista materiaalia ja videoluentoja.

Info

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.

Anmälningsinformation

 • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
 • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.