Sommaren
Kursnamn Säteilysuojelu ja kuvantaminen
Kursdatum 01.06.2023 - 04.08.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marja Jaronen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Säteilysuojelu ja kuvantaminen

01.06.2023 - 04.08.2023

Beskrivning

Tavoite

Opiskelija

 • osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä
 • osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä
 • ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä

Sisältö

 • säteilyfysiikka ja säteilybiologia
 • säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
 • työntekijän ja väestön säteilysuojelu
 • kuvantamistutkimusten perusteita

Förkunskapskrav

Ei vaadi aikaisempia opintoja

Bedömningskriterier

Hyväksytty

Opiskelija tietää

 • erilaisten kuvantamistutkimusten perusteet, niihin liittyvän turvallisen työskentelyn ja säteilysuojelun terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta
 • lääketieteellisen altistuksen ja työperäisen altistuksen perusteet
 • säteilyaltistuksen laatuun, määrään ja suuruuteen liittyvät perusteet
 • säteilysuojeluperusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • säteilyn käyttöön liittyvän lainsäädännön

Hylätty

Opiskelija ei tiedä

 • erilaisten kuvantamistutkimusten perusteita, niihin liittyviä turvallisuuteen liittyviä asioita tai säteilysuojelua terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta
 •  lääketieteellisen altistuksen ja työperäisen altistuksen perusteita
 • säteilyaltistuksen laatuun, määrään tai suuruuteen liittyviä asioita
 • säteilysuojeluperiaatteita tai ei osaa soveltaa niitä käytännössä
 • säteilyn käyttöön liittyvän lainsäädännön keskeisintä sisältöä sairaanhoitajan työn näkökulmasta

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinto, itsenäinen työskentely: nauhoitetut verkkoluennot ja tehtävät

Info

Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.