Våren
Kursnamn Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle
Kursdatum 16.01.2023 - 14.05.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Pia-Marja Vähäkangas
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle

16.01.2023 - 14.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
  • Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
  • Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö:

  • Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
  • Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
  • Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Bedömningskriterier

Arviointi: hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Info

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa. Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja