Våren
Kursnamn Sijoittaminen ja yksityishenkilön talouden hallinta
Kursdatum 25.01.2023 - 05.04.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 06.01.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Sijoittaminen ja yksityishenkilön talouden hallinta

25.01.2023 - 05.04.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja suunnitelmalliseen taloudenhallintaan sekä sijoitustoimintaan yksityishenkilön näkökulmasta. Opiskelija tutustuu säästämisen ja sijoittamisen periaatteisiin, arvopaperimarkkinoiden toimintaan, toimijoihin ja palveluihin. Opiskelija perehtyy erilaisten sijoitustuotteiden ominaisuuksiin, ja sijoittamisen tuoton ja riskien arvioimiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia sijoitussuunnitelman ja hyödyntää erilaisia laskelmia oman taloudenhallinnan ja sijoitustoiminnan tueksi. Hän tunnistaa eri sijoitusvaihtoehtoja ja osaa laskea eri tuottomahdollisuuksia ja riskejä. Opiskelija tunnistaa suunnitellun sijoitussalkun suorituskyvyn mittarit ja osaa tulkita tunnuslukuja sekä analysoida sijoituskohteiden arvon ja hinnan muodostumista.

Opintojakso tarjoaa valmentavaa ohjausta myös opiskelijoille, jotka tähtäävät APV1 -Sijoituspalvelututkinnon suorittamiseen.

 Säästämisen ja sijoittamisen perusteet – Arvopaperimarkkinoiden toiminta ja toimijat – Katsaus globaaliin taloustilanteeseen ja suhdanteisiin – Eri omaisuusluokat ja niiden erityispiirteet – Osakesäästäminen, rahastosäästäminen, asuntosäästäminen, muut säästämis- ja sijoitusvaihtoehdot (mm. metsäsijoittaminen ja arvometallit). – Arvonmäärityksen periaatteet, sijoituskohteen arvon- ja markkinahinnan muodostuminen. – Sijoitusvaihtoehtojen tuottomahdollisuudet ja riskit – Sijoitussuunnitelman tekeminen, yleisimmät sijoitusstrategiat – Vastuullinen sijoittaminen, ESG – Sijoittajan verotus – Salkunhallinnan erityiskysymykset – Uudet megatrendit (kryptovaluutat, tekoäly) – Katsaus talouskirjallisuuden kulmakiviin – klassikot ja uutuudet

Förkunskapskrav

Suositellaan talousmatematiikan perusteiden ja yksinkertaisen matematiikan ja tilastotieteen työkalun hallintaa (esim. Excel).

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. 3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.