Våren
Kursnamn Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset
Kursdatum 01.03.2023 - 15.05.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 19.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset

01.03.2023 - 15.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset. Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat. Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta. Sisältö: Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät? Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset? Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät? Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät? Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät? Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

1. Learnissa oleva materiaali 2. ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §. 3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016). 4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.