Våren
Kursnamn Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 2 (B1)
Kursdatum 06.03.2023 - 28.04.2023
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Hirard (suomen kielen opettaja), Sirpa Rajala (suomen kielen opettaja), Tiina Laakso (sosiaalialan opettaja), Mervi Rasilainen (terveysalan opettaja)
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 2 (B1)

06.03.2023 - 28.04.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija laajentaa sosiaali- ja terveysalan käsitteiden tuntemustaan sekä alan ammatillisia perustietoja ja -taitoja. Opiskelija tiedostaa ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun ja osaa käyttää ammatillista kieltä työelämän erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisia oman alan työelämän tekstejä sekä osaa tuottaa lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen sosiaali- ja terveysalan organisaatioon ja sen toimintoihin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja potilastilanteisiin. Lisäksi laajennetaan ammatillista sanastoa sekä perehdytään suomen kielen käyttöön erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tilanteissa, puhekielen muotoihin sekä ammatillisen kielen tyypillisiin piirteisiin.

Kurssin aihealueet:

 • Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palvelut
 • Asiakaslähtöisyys
 • Raportointi ja dokumentaatio: hoito-, palvelu- ja asiakassuunnitelmat
 • Alan tutkintokoulutukseen tutustuminen ja raportointi luentovierailuista
 • Elämänhallinta ja voimaantuminen

Förkunskapskrav

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Bedömningskriterier

H-5

Arvioitavat tehtävät:

 • Teema 2: Keskustelu sote-alan eri sektoreista ja asiakaslähtöisyydestä; Essee asiakkaan yhdenvertaisesta osallistumisesta; Keskustelu palveluymmärryksestä ja yhdenvertaisuudesta.
 • Teema 3: Kirjallisen potilas- tai asiakasraportin laatiminen.
 • Teema 4: Suullinen esitys potilas- tai asiakasraportista.
 • Teema 5: Hoito- tai asiakassuunnitelman laatiminen.
 • Teema 6: Keskustelu dokumentoinnista sote-alalla; Kirjallinen ja suullinen raportti tutustumisesta tutkintokoulutuksen opetukseen.

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0–2. HUOM. Raportin (tutustuminen tutkintokoulutukseen) kohdalla opettaja-arviointi asteikolla 0-4.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan asteikolla 0–2.
  • 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
  • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
  • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä
 • Tehtävien maksimipistemäärä on 18 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:
  • 0–6 p = 0;
  • 7–8 p = 1;
  • 9–10 p = 2;
  • 11–12 p = 3;
  • 13–15 p = 4;
  • 16–18 p = 5;

Arbetsformer och schemaläggning

 • 5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
 • TEEMA 1, vko 10: Sote-järjestelmän eri sektorit Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Tekstinymmärtämistehtävä yhteistyöstä sote-alan eri sektoreilla
  • Monivalintatehtävä sote-alan kolmannen sektorin toimijoista
 • TEEMA 2, vko 11-12: Asiakaslähtöisyys sote-alalla Yhteensä n. 33 h, joista verkkotapaamisia n. 7 h

  • Tekstinymmärtämistehtävä asiakkuuden eri näkökulmista
  • Sanastotehtävä asiakaslähtöisyydestä
  • Keskustelu sote-alan eri sektoreista ja asiakaslähtöisyydestä
  • Tekstinymmärtämistehtävä asiakkaan palveluymmärryksestä
  • Essee asiakkaan yhdenvertaisesta osallistumisesta
  • Keskustelu palveluymmärryksestä ja yhdenvertaisuudesta
  • Oppimispäiväkirja
 • TEEMA 3, vko 13-14: Sote-alan kirjallinen raportointi Yhteensä n. 33 h, joista verkkotapaamisia n. 6 h

  • Tekstinymmärtämis- ja monivalintatehtävä kirjaamisesta sote-alalla
  • Kielioppitehtävä raportoinnissa käytettävistä verbirakenteista
  • Kirjallisen potilas- tai asiakasraportin laatiminen
  • Ääni- tai videotallenne potilas- tai asiakasraportista
 • TEEMA 4, vko 15: Sote-alan suullinen raportointi Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Suullinen esitys potilas- tai asiakasraportista
  • Suullinen ISBAR-raportti
  • Oppimispäiväkirja
 • TEEMA 5, vko 16: Hoito- ja asiakassuunnitelmia Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h

  • Kielioppitehtävä hoito- ja asiakassuunnitelmissa käytettävistä verbirakenteista
  • Hoito- tai asiakassuunnitelman laatiminen
 • TEEMA 6, vko 17: Tutustuminen tutkintokoulutuksen opetukseen Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Keskustelu dokumentoinnista sote-alalla
  • Kirjallinen ja suullinen raportti tutustumisesta tutkintokoulutuksen opetukseen
 • Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelija tutustuu myös alan tutkinto-opiskeluun joko lähiopetuksessa tai verkossa.
 • Opetus toteutuu suomen kielen opettajien ja ammattiaineiden opettajien yhteisopettajuutena niin, että kielitaidon ja muun ammatillisen osaamisen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä. Opiskelijaa ohjataan tutustumaan sosiaali- ja terveysalaan esim. median välityksellä. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti sekä sosiaali- että terveysalaan.
 • Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opiskelija tutustuu myös alan tutkinto-opiskeluun joko lähiopetuksessa tai verkossa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Anmälningsinformation

Opintojaksolla on kiintiöt:

 • CampusOnline 3
 • avoin AMK 3
 •  Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä

Opiskelijat hyväksytään opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.