Hösten
Kursnamn Suomi toisena kielenä (B2-C1)
Kursdatum 12.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Sirpa Rajala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Suomi toisena kielenä (B2-C1)

12.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen ja akateemisen suomen kielen taidon kehittymistä korkeakouluopintojen aikana tai työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa suomen kielen oppijana
  • osaa laatia korkeakouluopintojensa ja työelämän edellyttämiä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksia suomen kielellä
  • osaa työstää korkeakouluopintoihinsa ja työelämään liittyviä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella

Opintojaksolla tarkastellaan ja työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja sekä tuottamaan korkeakouluopintojen ja työelämän edellyttämiä tekstejä tai esityksiä. Lisäksi harjoitellaan kielen rakenteita opiskelijoiden omien tarpeiden mukaan.

Opintojaksolla tarkastellaan ja työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä (esim. raportti, essee, oppimispäiväkirja, blogiteksti, opinnäytetyö ja erilaiset suulliset tehtävät). Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan kielen rakenteita opiskelijoiden omien tarpeiden mukaan.

Förkunskapskrav

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja, jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävää ei ole tehty tai tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä, tehtävässä on huomioitu melko hyvin siitä saatu palaute • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä, tehtävässä on huomioitu hyvin siitä saatu palaute

Tehtävien maksimipistemäärä on 15 p. Opintojakson arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–5 p = 0 5–6 p = 1 6–8 p = 2 8–10 p = 3 10–13 p = 4 13–15 p = 5.

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

Opiskelija voi valita opintojaksolla työstettäväksi eri opintojaksojen oppimistehtäviä tai soveltuvia yhdessä kurssilla sovittavia tehtäviä. Lisäksi opiskelijan tehtävänä on reflektoida omaa osaamistaan ja oppimistaan sekä suorittaa opintojaksolla käsiteltyihin kielen rakenteisiin liittyvät testit.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:

  • verkkotapaamiset, 25 h
  • oppimistehtävät, 70 h
  • oppimispäiväkirja ja palaute, 20 h
  • testit, 20 h.

Syyslukukausi 2022, verkkotapaamiset viikoilla 37 – 50 torstaisin klo 16.15 – 17.45 Zoomissa.

Opintojakso sisältää viikoittaisia verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opintojakso perustuu aktiivisiin oppimismenetelmiin itslearning-oppimisympäristössä sekä viikoittaisissa, vuorovaikutteisissa Zoom-verkkotapaamisissa. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta ja palautetta oppimistehtävistään sekä hyötyy myös vertaispalautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Opiskeltavat sisällöt nivoutuvat tiiviisti opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin ja oman alan työelämään. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu koko opiskelijaryhmän sekä pienryhmien välisenä työskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen suomen kieleen.

 

 

 

Info

Oppimateriaalina hyödynnetään opiskelijoiden omia, aikaisempia tai senhetkisiä oppimistehtäviä. Lisäksi käytetään opettajan laatimaa ja kokoamaa materiaalia, joka löytyy itslearning-oppimisympäristöstä.

Anmälningsinformation

Opintojakso sisältää viikoittaisia verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Edeltävyysehtona B-taitotason suomen kielen taito.

Turun AMKin opiskeljat ilmoittautuvat Pepissä.

Muut e-lomakkeella.

Kiintiöt: CampusOnline 8 (TÄYNNÄ), avoin AMK 3