Våren | Fullbokad
Kursnamn Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Kursdatum 22.01.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Pauliina Soanvaara
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 07.01.2024
Kursförverkligande

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen

22.01.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Tarkoituksena on, että saat valmiuksia toimia terveyden ja hyvinvoinnin vaativan tason asiantuntijana julkisen,yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opit johtamaan ja koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa erilaisissa organisaatioissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kurssin käytyäsi saat seuraavat osaamiset: Ennakoiva kehittäminen (Osaat johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen) Oppimaan oppiminen (Edistät omaa ja työyhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia) Työelämässä toimiminen (Omaat valmiudet kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää) Kestävä kehitys (Kehittät kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa)

Oppimistulokset: Opintojakso suoritettuasi tiedät kansainväliset vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle.Kykenet kriittisesti arvioimaan omaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuttasi ja pyrit sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Osaat arvioida tulevaisuussuuntautuneesti, kriittisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaan. Osaat aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden ja edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hyödynnät näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessäsi ja johtaessasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Förkunskapskrav

Sote-alan AMK-tutkinto

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson hyväksytyssä suorituksessa Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan kansainvälisen arviointimittarin mukaisesti sekä tuo esille omia kehittämiskohteitaan terveyden edistämisen osaamisessa. Opiskelija osoittaa opintojakson aikana kykyä yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän arvioi tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan ja sen johtamiseen. Opiskelija tietää millaisia verkostoja ja sidosryhmiä terveyttä edistävään toimintaan liittyy hän omalla toimialueellaan. Hän ottaa haltuun erilaisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistavia ja yhteistyötä aktivoivia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi edistää terveyden edistämisen strategian toteutumista ja kehittää tutkittuun tietoon perstuvaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja webinaareista (Zoomissa).

Opintojaksolla käytetään menetelmänä käänteisen oppimisen menetelmää, Flipped learningia, jolloin opintojakson kunkin moduulin itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävät) tehdään aina ennen webinaareja. Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joissa on mukana testikysymyksiä oppimistehtävinä. Webinaareissa painottuvat yhdessä oppiminen ja vertaistuen merkitys mm. pienryhmätehtävien yhteydessä.

Itsenäiseen opiskeluun sisältyy oppimistehtävinä:

  • reflektiivinen oman terveyden edistämisen asiantuntijuuden arviointi kansainvälisten akkreditointikriteereiden mukaisesti (IUHPE:n Health Promotion Practitioner -akkreditointikriteerit)
  • kirjallinen oppimistehtävä koskien opiskelijan valitseman alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja ohjelmia sisältäen kestävän kehityksen näkökulman
  • kirjallinen oppimistehtävä pienryhmätyönä koskien terveyden edistämisen asiantuntijan verkosto- ja sidosryhmätyötä
  • terveyden edistämisen asiantuntijan blogiteksti
  • koko opintojakson ajan kirjoitettava reflektiivinen oppimispäiväkirja Moodle-oppimisalustalla.

Info

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta. Opintojaksolla hyödynnetään WHO:n ja WHO:n Euroopan alueen englanninkielistä videoluentomateriaalia sekä WHO:n ja UN:n verkkosivustojen materiaalia. Osaamisen itsearviointi tehdään IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) -organisaation Health Promotion Practitioner -akkreditoinnin arviointiaineistoon pohjautuen.

Mer information

Verkko-oppimisympäristö rakentuu modulaarisesti, joista kunkin moduulin suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa työn ohella. M1: Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa M2: Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat M3: Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa M4: Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet

Jokaisessa moduulissa on yksi webinaari. Webinaarien ajankohdat: 1.webinaari ti 6.2.2024 klo 12.30-15.30 2.webinaari ti 12.3.2024 klo 12.30-15.30 3.webinaari ti 9.4.2024 klo 12.30-15.30 4.webinaari ti 7.5.2023 klo 12.30-15.30

Moodle-työtila aukeaa 22.1.2024.