Våren
Kursnamn Tulevaisuuden ennakointi YAMK
Kursdatum 09.01.2023 - 29.05.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Arto Lindholm
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2022 - 30.12.2022
Anmälning

Tulevaisuuden ennakointi YAMK

09.01.2023 - 29.05.2023

Beskrivning

Tulevaisuuden ennakointi on kehittämistoimintaan kytkeytyvä tiedonala, joka tarjoaa tulevaisuutta koskevaa tietoa esimerkiksi työpaikoilla tehtävän päätöksenteon tueksi. Tulevaisuuden ennakointi YAMK-opintojakso tarjoaa tietoa ja työkaluja muutoksen ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen, niiden analysoimiseen sekä haluttujen tulevaisuuksien toteuttamiseen. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiin käytännönläheisen soveltamisen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija pohtii ja oppii tunnistamaan yhteiskunnan megatrendejä, trendejä ja heikkoja signaaleja. Opintojakson pääpaino on yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien toimialojen tulevaisuuskuvissa sekä työelämän muutoksessa.

Sisältö:

 • tulevaisuuden ennakoinnin keskeiset käsitteet: tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne, megatrendit, trendit ja heikot signaalit
 • ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen keskeiset menetelmät
 • tulevaisuusajatteluun ja menetelmiin liittyvät käytännön harjoitteet

Tavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää tulevaisuustiedon erityisen ja tutkimuksellisen luonteen
 • tietää, mitä tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja tulevaisuuden tutkimuksen muut keskeiset käsitteet ovat
 • hahmottaa työyhteisöönsä, ammattialaansa ja koko yhteiskuntaan kohdistuvat muutospaineet ja kykenee reagoimaan niihin
 • tuntee tulevaisuuden ennakoinnissa käytettyjä menetelmiä (skenaario-ja tule-vaisuustaajuustyöskentely, Delfoi ja erilaiset tulevaisuusverstaat)
 • osaa soveltaa jotain opintojaksolla käsiteltyä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmää

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 -5. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson kaikkien osioiden suorittamisesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksoon kuuluu neljä webinaaria verkossa. Webinaareihin osallistuminen on pakollista, mutta niiden tietoperustaosat tallennetaan. Webinaareissa on usein vierailevia luennoitsijoita. Itsenäisiä tehtäviä on neljä, joista yksi tehtävistä suoritetaan ryhmätyönä. Kirjallisuuden omaksuminen testataan verkkotestillä, jonka tulos ei kuitenkaan vaikuta arvosanaan.

Opintojakson webinaarit:

 • 17.01.2023 14.00 – 18.00
 • 31.01.2023 14.00 – 18.00
 • 16.02.2023 14.00 – 18.00
 • 28.02.2023 14.00 – 18.00

Info

Suorittamiseen tarvitaan toimivalla verkkoyhteydellä, kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone.