Non-stop
Kursnamn Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Kursdatum 01.08.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Teija Rönkä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa

01.08.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa kerätä tietoa maidontuotannossa käytettävien tunnuslukujen laskemista varten.
 • Hän osaa hyödyntää keskeisiä tietolähteitä saadakseen käyttöönsä valmiiksi lasketut tunnusluvut.
 • Hän osaa tarvittaessa muokata tietoja tai valmiita tuloksia tarvitsemaansa muotoon.
 • Hän osaa arvioida tunnuslukujen käyttökelpoisuutta eri tarkoituksiin.
 • Saamansa tiedon perusteella hän osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää lypsykarjatilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa ja kestävässä tuotannossa.
 • Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun maidontuotannossa käytetyistä tunnusluvuista ja mittareista.

Sisältö:

 • Tuotantokierron ja hedelmällisyyden perusteet
 • Tuotannossa ja sen seurannassa Suomessa ja kansainvälisesti käytettävät tietolähteet ja niiden hyödyntäminen
 • eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta
 • tunnuslukujen yhteys tuotannollisiin ja taloudellisiin tuloksiin sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
 • tunnuslukujen käyttö mittareina tuotannon seurannassa ja suunnittelussa.

Förkunskapskrav

Yhteiset ammattiopinnot maidontuotannosta tai vastaava tietotaso (esim. useamman vuoden työkokemus).

Bedömningskriterier

Tyydyttävä 1: Opiskelija osaa nimetä lypsykarjatilan työtehtävissä keskeiset tietolähteet hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotantokierron keskeisten tapahtumien toteuttamisessa. Hän osaa tehdä perustellun yhteenvedon keskeisistä hyvää hedelmällisyyttä ja karjan tuotannonhallintaa kuvaavista tunnusluvuista.

Hyvä 3: Opiskelija osaa vertailla ja perustella eri tunnuslukujen ja eri tietolähteiden käyttökelpoisuutta hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotannon suunnitteluvälineinä. Hän osaa analysoida hedelmällisyyden ja tuotantokierron tunnusluvuille asetettavia tavoitteita tuotannon seurannan ja suunnittelun eri tasoilla. Hän osaa arvioida omaa oppimistaan kurssin aikana ja nimetä tulevia oman osaamisensa kehittämistarpeita.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa arvioida ja perustella eri tunnuslukujen käyttökelpoisuutta hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotannon suunnitteluvälineinä monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä, millaisia tavoitteita hedelmällisyyden ja tuotantokierron tunnusluvuille voi asettaa eri tilanteissa ja eri näkökulmista katsottuna. Hän osaa ehdottaa mahdollisia uusia tarvittavia tunnuslukuja täydentämään kokonaiskuvaa hedelmällisyyden seurantaa ja tuotannon suunnittelua varten.

Arviointiajankohta kuukausittain kuukauden lopussa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn (monivalinnat ja tehtävänpalautukset). Tutkimustietoon perehdytään palauttamalla referaatti keskustelualueelle ja tähän osioon liittyy vertaiasrviointia. Opintojaksolla ei tehdä ryhmätöitä. Verkkotapaamiset ovat vapaaehtoisia ja niillä voi saada ohjausta tehtävien tekoon.

Info

Webbikamera ja headset.

Mer information

Opintojakso on suunnattu agrologiopintojen loppuvaiheeseen tai useamman vuoden verran alan työkokemusta omaaville.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).