Hösten | Fullbokad
Kursnamn Työsuojelu
Kursdatum 28.09.2022 - 07.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

Työsuojelu

28.09.2022 - 07.12.2022

Beskrivning

Opiskelija – osaa jäsentää alansa työtä ja työympäristöä työhygieenisestä, työergonomisesta, työterveydellisestä ja työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta – tuntee tärkeimmän termistön työsuojeluun liittyvistä asioista työyhteisössä. – tuntee työlainsäädäntöä ja sen asettamia käytännön vaatimuksia työelämässä. – tietää työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden vastuut ja velvollisuudet työsuojeluun liittyvän lainsäädännön näkökulmasta.

Opintojaksolla tutustutaan työsuojelun pääkäsitteisiin ja syvennetään linkkimateriaalin avulla opiskelijan tietämystä työsuojelullisesta alueesta, josta hän on kiinnostunut tai jota hän opiskelee. Opintojaksolla tutustutaan työsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön ja mitä siellä sanotaan työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden vastuista ja velvoitteista työpaikan työturvallisuus- ja työsuojeluasioissa.

Oppimisalustalla on materiaalipaketti, jossa määritellään työsuojeluun liittyvät keskeiset käsitteet. Oppimisalustalla on laaja linkkilista, jonka avulla opiskelija pystyy syventymään oman alansa työsuojeluasioihin ja tekemään oppimistehtävät oman alansa näkökulmista käsin.Opintojakson keskeisenä sisältönä on työn ja työympäristön analysoiminen käytännön tilanteissa työsuojelullisesta näkökulmasta –kehittämisnäkökulma sekä keskustelu työyhteisössä työsuojelullista asioista.

Förkunskapskrav

Sopii kaikille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

1. viikon aikana tehtävänä on esittäytyminen ryhmälle Esittelyt-foorumilla. Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan myös verkko-oppimateriaaliin.

2. viikon aikana tehtävänä on perehtyä työsuojelun osa-alueisiin sekä osallistuminen keskustelutehtävään työsuojelusta. Keskustelu tapahtuu aiheen keskustelualueella.

3.-4. viikon aikana perehdytään fyysisiin ja psyykkisiin kuormitustekijöihin työssä, työhön perehdyttämiseen ja työn ohjaukseen sekä osallistutaan keskusteluun näiden aihepiirien keskustelualueella

5.-6. viikon aikana perehdytään työterveyshuoltoon ja työkyvyn hallintaan työpaikalla sekä osallistutaan keskusteluun näiden aihepiirien keskustelualueella.7.-8. viikon aikana perehdytään työsuojelun toimintaohjelman tavoitteisiin ja sen sisältöön ja riskien arviointiin sekä osallistutaan keskusteluun työsuojelun toimintaohjelmasta aiheen keskustelualueella.

9.-10. viikon aikana palautetaan tutorille essee työsuojelun jostakin osa-alueesta sekä osallistutaan keskusteluun tehtävän keskustelualueella.

Lisäksi täytetään AVERKOn palautekysely, joka löytyy AVERKO-palaute-kansiosta.

Tutoropettaja seuraa keskustelujen kulkua ja osallistuu siihen tarvittaessa. Tutor tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset tehtävät ja pyytää niihin täydennystä tarvittaessa. Opiskelijan odotetaan tutustuvan omatoimisesti materiaaliin ja osallistuvan keskusteluun annettuina määräaikoina. Opintojakson toteutuksen pohjana on ajatus siitä, että myös työpaikoilla tulee ilmenevistä epäkohdista keskustella ja osata perustella mielipiteensä ennen kuin muutosta voi saada aikaan.

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.