Våren
Kursnamn Työurat muuttuvassa työelämässä YAMK
Kursdatum 18.01.2023 - 09.03.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anu Järvensivu
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2022 - 08.01.2023
Anmälning

Työurat muuttuvassa työelämässä YAMK

18.01.2023 - 09.03.2023

Beskrivning

Opinnoissa perehdytään työelämäntutkimuksen ajankohtaisiin keskusteluihin sekä erilaisiin tapoihin tarkastella työuria ja niiden muutoksia. Opintojaksolla tarkastellaan työuria sekä työyhteisöjen että yksilöiden näkökulmasta. Lisäksi pohditaan työurien suunnittelun mahdollisuuksia muuttuvassa työssä. Opintojaksolla tarkastellaan työelämän muutoksia kompleksisuuden ja systeemisyyden näkökulmista. Erityisesti muutoksia pohditaan kytkeytyneinä työpaikkatason toimiin ja yksilöiden työuraan ja työnteon tapoihin liittyviin ratkaisuihin.

Sisällöt: 

 • Työelämän muutos ja työelämäntutkimuksen ajankohtaiset kysymykset 
 • Moninaistuvat työurat ja työnteon muodot 
 • Erilaiset tavat lähestyä työuria ja niiden muutoksia 
 • Työurat organisaatioiden, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmista 
 • Työurien ja erilaisten työnteon tapojen rakentaminen, hallinta ja kehittäminen eri konteksteissa

Tavoitteet: 

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija: 

 • ymmärtää työelämän muutoksia ja muutosten kompleksisen luonteen
 • tuntee työelämäntutkimuksen keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset kansainväliset keskustelut
 • tuntee erilaisia ja erilaisiin tietoperustoihin pohjaavia tapoja lähestyä ja mallintaa työuria ja työnteon muotoja sekä osaa kytkeä näitä työelämän muutoksiin
 • ymmärtää työpaikkojen ja yksilöiden näkökulmat työurien kehittämiseen sekä osaa yhdistää näitä

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtävä ja kaksi puolen päivän webinaaria: alkuwebinaari ja loppuwebinaari. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Opintojakson webinaarit:

 • 26.01.2023 14.00 – 16.00
 • 09.03.2023 14.00 – 17.00

Info

Opintojakson suorittamiseksi vaaditaan kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokoneyhteys.