Våren | Fullbokad
Kursnamn Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka
Kursdatum 06.03.2023 - 05.05.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juho Tiili
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 27.02.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

06.03.2023 - 05.05.2023

Beskrivning

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

– käyttää värähdysliikkeen sekä aalto- ja ääniopin, valon, sekä atomi- ja ydinfysiikan peruslainalaisuuksia ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun – pelkistää värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen suureiksi ja niiden välisiksi yhtälöiksi – ratkaista värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin – perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin – jaotella sähkömagneettisen säteilyn eri osa-alueisiin ja tietää niihin liittyviä tekniikan sovelluksia

Sisältö

värähtelymuodot ja niiden matemaattinen mallintaminen, aalto- ja äänioppi, sähkömagneettinen säteily, atomin rakenne ja energiatasot, ydinfysiikan perusteet, radioaktiivisuus ja ydinenergia

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkkototeutus, ei aikaan sidottua opetusta. Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.