Hösten
Kursnamn Venäjä 4/Russian 4
Kursdatum 30.10.2023 - 17.12.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Sanna Kyyhkynen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 16.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Venäjä 4/Russian 4

30.10.2023 - 17.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet: opiskelija osaa

  • kirjoittaa lyhyitä arkisiin ja työelämän tilanteisiin liityviä viestejä
  • puhua jokapäiväisistä ja konkreettisista asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa
  • soveltaa venäläisen kulttuurin viestintätapoja omassa viestinnässään.

Sisältö:

  • Kielioppi: datiivi, modaaliverbit, verbien aspekti, substantiivien ja adjektiivien monikkomuodot eri sijoissa.
  • Tilanteet: vierailu venäläisen työkaverin mökille, lahjat ja maljapuheet, asiointi terveysasemalla ja työarkki.

****

Learning outcomes: Students are able to

  • write short messages related to everyday and work situations
  • speak about everyday and concrete work issues in various situations using narrow vocabulary and simple phrases.
  • apply features of Russian culture in various communication situations.

Content:

  • Grammar: Dative case, modal verbs, verbs aspect, nouns and adjectives plural forms in different cases.
  • Situations: visit to the Russian partner’s summer cottage, gifts and toast, at work, health and medical care.

 

Förkunskapskrav

Edeltävät opinnot Venäjä 3 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.3, tavoitetaso A2.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

****

Venäjä 3 (3 ECTS) or equivalent skills. Starting level A1.3, target level A2.1. Students speaking Russian as the mother tongue are not generally accepted to the course.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä. Verkko-opetus: osallistuminen Zoom-oppitunneille, etä- ja kotitehtävät, suulliset harjoitukset, palautettavat tehtävät suoritettuna.

Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä). katso opetustapahtumat toteutususunnitelmsta; 2) tentti Moodlessa ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä.

***

Language of instructions: Finnish, English and Russian. Online learning: participating in Zoom lectures, on-line assignments and homework, speaking tasks, accepted obligatory tasks.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat tiedon kurssille mahtumisesta viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut eli Avoin AMK -opiskelijat: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 45 €.

****

Students of the other UAS enrol via Ilmoittautuminen/Enrol -link. You will get a message, are you accepted or not, after enrollment period, at the latest.

Open UAS students enrol for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrolment -link. A price is 45 euros.