Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Vieraiden kielten fonetiikkaa laulajille: englanti
Kursdatum 01.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Juha Karvonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 12.03.2024 - 25.04.2024

Vieraiden kielten fonetiikkaa laulajille: englanti

01.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Kurssi koostuu kuudesta tuntikokonaisuudesta, joiden puitteessa käydään läpi englannin kielen äännejärjestelmä erityisesti klassisen lauludiktion näkökulmasta ja harjoitellaan ääntämistä. Kurssimateriaali koostuu ääntämisen eri aspekteja esittelevistä videoista sekä britti- että amerikanenglantia sisältäviin, laulukirjallisuudesta otettuihin soiviin esimerkkeihin tutustumisesta sekä lauluteksteihin liittyvistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä.

Bedömningskriterier

Kirjallisissa, IPA-merkein tehtävissä transkriptiotehtävissä arvioidaan opiskelijan kykyä hahmottaa foneettisia ilmiöitä englannnin kielen näkökulmasta sekä IPA-merkkijärjestelmän hallintaa. Opiskelijan tulee osata erottaa erilaiset vokaalilaadut sekä hallita konsonanttiäänteiden merkitseminen.

Suullisessa tehtävässä arvioidaan erityisesti opiskelijan kykyä tuottaa englannin äänteet.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi sisältää englannin äännejärjestelmään ja klassisen lauludiktioon tutustumista video- ja muun materiaalin avulla sekä äänteiden harjoittelemista erikseen ja laulutekstien kontekstissa. Kurssin suorittaminen tapahtuu palauttamalla kirjalliset, englanninkieliseen laulumusiikkiin liittyvät foneettiset, IPA-merkein tehtävät transkriptiotehtävät sekä suullinen tehtävä Moodlen työtilaan. Opetuskieli on suomi.

Videot ja muu oppimateriaalit sekä tehtävät Moodlen työtilassa; linkki työtilaan ilmoitetaan ennen kurssin alkamista 2.5.2024.

Tehtävät tulee palauttaa mieluiten Moodlessa ilmoitettuina palautuspäivinä.

Kurssiin liittyvät palautustehtävät (5 kpl) 10.5. Tehtävä 1 17.5. Tehtävä 2 24.5. Tehtävä 3 31.5. Tehtävä 4 7.6. Tehtävä 5