Sommaren
Kursnamn Voi hyvin – Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys
Kursdatum 23.05.2022 - 26.06.2022
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jukka Oksanen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 08.05.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Voi hyvin – Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys

23.05.2022 - 26.06.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tulee tietoiseksi perhetaustan vaikutuksesta hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden ja erilaisuuden hyväksymisen vaikutuksen hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • kykenee hahmottamaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksia oman alansa näkökulmasta
 • tuntee tunnetaitojen periaatteet
 • tietää, miten voi edistää mielen hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja
 • ymmärtää myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen prosessin ja kykenee tunnistamaan tapoja niiltä suojautumiseen
 • pystyy tunnistamaan traumaattisia kriisitilanteita, yksilöllisiä reaktioita niihin ja kriiseiltä suojaavia tekijöitä
 • tietää mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintajärjestelmän suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Sisältö:

 • Perheen, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • Sosialisaatio, sosiaalisen pääoman ja osallisuus
 • Erilaisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Suojaavat sosiaaliset verkostot
 • Henkilökohtaiset vahvuudet ja psykologinen joustavuus
 • Tunnetaidot
 • Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen
 • Suojautuminen myötätuntouupumukselta ja sijaistraumatisoinnilta
 • Kriisien tunnistaminen ja hallintataidot
 • Sosiaalisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

Bedömningskriterier

Oppimispäiväkirja (asteikolla 0-5). Moodle-keskustelu voi nostaa tai laskea numeroa yhdellä arvosanalla.

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:

 • etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
 • käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
 • perustella toimintaansa johdonmukaisesti
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

 • käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
 • soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
 • arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on täysin Moodlessa tehtävä etäkurssi. Moodlessa viikkotehtäviä (keskustelualue pienryhmässä viikkomateriaalista). Oppimispäiväkirja.

Kurssi koostuu viidestä viikosta. 1. viikko: hyvinvointi ja sen taustatekijät

2. viikko: stressinhallinta ja ongelmienratkaiseminen

3. viikko: tunne- ja ajattelunhallintataidot TAI kriisit

4. viikko sosiaalisuus TAI kriisit

5. viikko: oppimispäiväkirjan palautus