Hösten
Kursnamn Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Kursdatum 03.10.2022 - 09.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Riku Uusi-Jaakkola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 23.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa

03.10.2022 - 09.12.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • Määritellä opintojaksolla käytettävät keskeiset käsitteet
 • Kertoa näyttöön perustuen ympäristön eri tekijöiden vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
 • Nimetä perustellusti fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta
 • Arvioida kriittisesti ja näyttöön perustuen ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn näkökulmasta
 • Arvioida kriittisesti ympäristön mahdollistaman fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisen merkitystä osallisuuden lisäämisessä ja löytää näyttöön perustuvia ratkaisuja osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa
 • Arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia kriittisesti ja näyttöön perustuen fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmista

Sisältö:

 • Keskeiset käsitteet, kuten ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky sekä osallisuus
 • Ympäristön vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
 • Ympäristön fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä estäviä ja edistäviä tekijöitä
 • Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus
 • Osallisuus ympäristön suunnittelussa ja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • Teknologisia ratkaisuja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

 

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu Turun, Seinäjoen, Jyväskylän, Lapin, Savonian ja LAB ammattikorkeakoulujen YAMK-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 1-5 perustuu opintojakson oppimistehtäviin. Tyydyttävä 1-2 Opiskelija osaa pääpiirteissään määritellä keskeiset käsitteet, kuten fyysinen aktiivisuus ja fyysinen toimintakyky sekä ympäristöön liittyvät käsitteet. Opiskelija osaa nimetä joitakin fyysistä aktiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta sekä arvioida ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Opiskelija osaa suppeasti arvioida fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia osallisuuden lisäämisessä ja löytää joitakin ratkaisuja käyttäjien osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa. Opiskelija osaa myös arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden edistämisen näkökulmasta joiltakin osin perustellen. Opiskelijan kirjallisissa töissä on hyödynnetty ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta vain vähän.

Hyvä 3-4 Opiskelija osaa määritellä hyvin keskeiset käsitteet, kuten fyysinen aktiivisuus ja fyysinen toimintakyky sekä ympäristöön liittyvät käsitteet ja käyttää niitä loogisesti. Opiskelija osaa nimetä perustellusti useita fyysistä aktiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta sekä arvioida ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta useasta näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia osallisuuden lisäämisessä ja löytää useita ratkaisuja käyttäjien osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa. Opiskelija osaa myös arvioida perustellen ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija on hyödyntänyt kirjallisissa töissään ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta.

Erinomainen 5 Opiskelija osaa määritellä kattavasti keskeiset käsitteet, kuten fyysinen aktiivisuus ja fyysinen toimintakyky sekä ympäristöön liittyvät käsitteet ja käyttää niitä loogisesti. Opiskelija osaa nimetä perustellusti ja kattavasti fyysistä aktiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta sekä arvioida kriittisesti ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta useasta näkökulmasta ja eri käyttäjäryhmiä huomioiden. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja laajasti fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia osallisuuden lisäämisessä ja löytää monipuolisesti useita näyttöön perustuvia ratkaisuja käyttäjien osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa. Opiskelija osaa myös laajasti ja kattavasti perustellen arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija hyödyntää kirjallisissa töissään ansiokkaasti myös kansainvälistä, ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta ja pohtii sitä kriittisesti.

Hylätty Opiskelija osaa pääpiirteissään määritellä osan keskeisistä käsitteistä. Opiskelija osaa nimetä vain muutaman fyysistä aktiivisuutta edistävän ja estävän tekijän ympäristön näkökulmasta sekä ympäristön esteettömyyden ja saavutettavuuden arviointi on suppeaa. Opiskelija osaa luetella fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia osallisuuden lisäämisessä, mutta niiden arviointi jää suppeaksi. Opiskelija löytää ohjatusti joitakin ratkaisuja käyttäjien osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa. Opiskelija osaa arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden edistämisen näkökulmasta vain suppeasti eikä juurikaan pysty perustelemaan arvioitaan. Opiskelija ei pysty kirjallisissa töissään hyödyntämään ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson toteutus perustuu itsenäisen työskentelyn ohella vahvasti pienryhmätyöskentelyyn (n. 5 opiskelijaa/ryhmä). Opintojakso alkaa 3.10.2022 klo 15 -17 orientaatio-webinaarina Teamsin kautta, johon linkki löytyy moodlesta. Pienryhmiin jakautuminen tulee toteutua 14.10.2022 mennessä, jonka jälkeen opintojaksolle ei voi enää tulla mukaan. Siis kirjauduthan moodle-alustalle ja tutustut opintojaksoon, esittäydyt ja pidät huolen siitä, että kuulut johonkin pienryhmään kahden ensimmäisen viikon aikana opintojakson alettua.

Itsenäisesti suoritettavat tehtävät voit tehdä haluamassasi aikataulussa, mutta niistä on hyötyä pienryhmässä työstettävissä tehtävissä (ko. tehtävät ovat koko opintojakson ajan näkyvillä moodle-alustalla). Tehtäviä voi palauttaa koko opintojakson ajan syksyn aikana. Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään opintojakson päättyessä 9.12.2022 mennessä ja tämän jälkeen tehtäviä ei voi enää palauttaa. Pienryhmän yhteisestä aikataulusta ja työnjaosta tulee sopia yhteisesti pienryhmän jäsenten kesken.

Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, eikä opetus sisällä aikaan sidottuja luentoja paitsi ensimmäinen orientaatioluento 3.10.2022. Opetusmenetelminä ovat powerpoint-esitykset, moodle-tentit, ryhmäkeskustelut ja kirjalliset pienryhmä- ja yksilötehtävät sekä vertaisarviointi. Opettajan tavoittaa moodle-alustan kautta viestein tai sähköpostilla. Opintojakson kokonaisarviointi toteutuu opintojakson päätyttyä ja kaikki opintojakson tehtävät tulee olla suoritettuna vähintään hyväksytyllä tasolla (arvosana 1), jotta opintojaksosta saa arvioinnin.

Info

Kuulokkeista ja mikrofonista (headset) on hyötyä pienryhmätyöskentelyssä

Mer information

Huomaathan, että arviointi ja tietojen siirtyminen vie hieman aikaa, joten arvosanat ovat saatavilla vasta muutaman viikon päästä opintojakson päättymisestä. Muistathan kerrata CampusOnlinesta ohjeet siitä, kuinka saat arvioinnin näkyviin omiin opintosuorituksiisi arvioinnin valmistuttua.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.