Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö
Kursdatum 03.05.2023 - 23.08.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.04.2023

Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö

03.05.2023 - 23.08.2023

Beskrivning

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä saa käsityksen yrityksestä osana makroympäristöä.

Opiskelija perehtyy yrittäjyyden käsitteeseen laaja-alaisesti (mm. sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys) sekä tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan.

Opiskelija ymmärtää käsitteet yritysidea ja liikeidea sekä niiden pohjalta rakennettavan liiketoimintasuunnitelman merkityksen.

Opiskelija ymmärtää toimialakäsitteen monimuotoisuuden ja perehtyy eri toimialoihin ja niiden merkitykseen.

  • Sisältö:
  • Yrittäjyys ja yritystalous
  • Minä yrittäjänä
  • Yritys ja sen liikeidea
  • Yritystoiminta eri toimialoilla

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu alasta riippumatta kaikille yrityksen toimintaedellytyksistä ja –ympäristöistä lisätietoa hakeville. Ei edellytä aihepiirin aiempia opintoja.

Opintojakso on osa Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen -opintokokonaisuutta (kokonaislaajuus 15 op), mutta sen voi suorittaa myös itsenäisenä 5 op:n opintojaksona.

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu laadittuihin oppimistuotoksiin ja niiden laatuun. Huomioitavaa on oman oppimisen kehittyminen sekä asianmukainen lähteiden käyttö.

Yrittäjyys ja yritystalous –   kaksi tuotosta Minä yrittäjänä – kaksi tuotosta Yritys ja sen liikeidea –  kaksi tuotosta Yritystoiminta eri toimialoilla: kaksi tuotosta, joista toinen ryhmätehtävänä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerinä kaikkien tehtävien  hyväksytty suoritus

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina.

Info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.